Főoldal » Archív » Alkalmi ismeretség után szexuális erőszak áldozata lett a nő

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te egy 43 éves és egy 37 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik alkal­mi nő isme­rő­sü­ket ragasz­tó­sza­lag­gal össze­kö­töz­ve és elné­mít­va az autó cso­mag­tar­tó­já­ban szál­lí­tot­ták, majd kidob­ták az autóból. 

A folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2018. júli­us hónap máso­dik felé­ben éjfél körül Mis­kolc egyik alul­já­ró­já­ban műkö­dő dohány­bolt­nál ismer­ked­tek meg a nővel, akit szó­ra­koz­ni hívtak.

A nő elfo­gad­ta a meg­hí­vást, és az egyik gya­nú­sí­tott által veze­tett gép­ko­csi­val a fér­fi­ak tar­tóz­ko­dá­si helyé­re ment, ahol közö­sen ita­loz­tak, majd alud­ni tér­tek. Kora reg­gel a sér­tett nő vitá­ba keve­re­dett az egyik fér­fi­val, aki azzal vádol­ta, hogy 40 000 Ft-ot ello­pott tőle. A nő til­ta­ko­zott, és vissza­kér­te a tele­fon­ját és 8 000 Ft kész­pén­zét, ame­lyet a két férfi elő­ző­leg elvett tőle. A vitát köve­tő­en mind­két férfi azzal fenye­get­te meg a nőt, hogy meg­ölik, majd ragasz­tó­sza­lag­gal össze­kö­töz­ték a keze­it és a lába­it, szá­ját és sze­mét is bera­gasz­tot­ták, berak­ták a gép­ko­csi rak­te­ré­be, és Miskolc-Tapolcára vit­ték, ahol az egyik bekö­tő­út­nál kidob­ták az autó­ból, de köz­ben sérel­mé­re sze­xu­á­lis tar­tal­mú cse­lek­ményt is elkövettek.

A magá­ra hagyott nő úgy sza­ba­dult, hogy a lábán lévő ragasz­tó­sza­la­got egy öngyúj­tó­val eléget­te, és a hely­szín­ről mint­egy 20 perc­nyi gya­log­lást köve­tő­en egy közel­ben lakó nőtől kért segítséget.

A gya­nú­sí­tás tár­gyát képe­ző rab­lás, aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se és más véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát fel­hasz­nál­va elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyos­sá­ga miat­ti szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, ille­tő­leg a sér­tett meg­fé­lem­lí­té­sé­nek, befo­lyá­so­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a letar­tóz­ta­tást 1 hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.