Főoldal » Archív » Állami horgászjegyet árult pénzért – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­vel szem­ben, aki pén­zért álla­mi hor­gász­je­gyet állí­tott ki olyan sze­mé­lyek­nek, akik sem álla­mi hor­gász­vizs­ga bizo­nyít­vánnyal, sem egye­sü­le­ti tag­ság­gal nem ren­del­kez­tek.

A vád­irat sze­rint a férfi több éve tagja volta az egyik hely­be­li hor­gász egye­sü­let­nek, szó­be­li meg­bí­zás alap­ján alel­nö­ki tiszt­sé­get töl­tött be. A vád­lott fel­adat­kö­re azon­ban nem ter­jedt ki arra, hogy az egye­sü­let pén­zét kezel­je, hor­gász iga­zol­ványt vagy álla­mi hor­gász­je­gyet állít­son ki és nem volt jogo­sult­sá­ga a hor­gá­szok vizs­gáz­ta­tá­sá­ra, vala­mint a hor­gász­vizs­ga bizo­nyít­vány kiál­lí­tá­sá­ra sem. Mind­ezek elle­né­re két másik hely­be­li fér­fi­vel való meg­ál­la­po­dást köve­tő­en 2017 októ­be­ré­ben és novem­be­ré­ben 20-20 ezer forint elle­né­ben kiál­lí­tott és kitöl­tött a Magyar Orszá­gos Hor­gász Szö­vet­ség fej­lé­cé­vel ellá­tott hor­gász­iga­zol­ványt, vala­mint egyéb okmá­nyo­kat, ame­lye­ket a hor­gász egye­sü­let bélyeg­ző­jé­vel látott el és hite­le­sí­tett annak elle­né­re, hogy az enge­dély­ben meg­je­lölt sze­mé­lyek az okirat kiadá­sá­nak fel­té­te­le­i­vel nem ren­del­kez­tek. Így nem ren­del­kez­tek álla­mi hor­gász­vizs­gá­val, vala­mint a tag­sá­gi viszonyt iga­zo­ló hor­gász­iga­zol­vánnyal sem.

A főügyész­ség az egye­sü­let részé­ről eljá­ró fér­fit 2 rend­be­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel, vala­mint 2 rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel, míg a részé­re pénzt átadó fér­fi­ak egyi­két vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügy­ben érin­tett har­ma­dik férfi vonat­ko­zá­sá­ban az eljá­rás meg­szün­te­tés­re került.

Vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.