Főoldal » Hírek » Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség » Állatkínzók letartóztatását indítványozza az ügyészség- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye-FOTÓVAL

A Nyír­bá­to­ri Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a fér­fi­nak és nőnek, akik ingat­lan­ja­i­kon sza­po­rí­tá­si cél­lal nagy­szá­mú kutyát tar­tot­tak olyan körül­mé­nyek között, ame­lyek veszé­lyez­tet­ték az álla­tok egész­sé­gét.

 

A gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben – akik egyéb­ként élet­tár­sak – már az elmúlt év már­ci­u­sá­ban nyo­mo­zás indult állat­kín­zás bűn­tet­te miatt, ami­kor is a rend­őr­ség – állat­vé­dő szer­ve­ze­tek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – 108 kutyát szál­lí­tott el az ingat­la­nuk­ról. A gya­nú­sí­tot­tak a kutyák sza­po­rí­tá­sá­val fog­lal­koz­tak, cél­juk az volt, hogy minél nagyobb számú kis­ku­tyát érté­ke­sít­se­nek. A már folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás során a rend­őr­ség tudo­má­sa jutott, hogy a gya­nú­sí­tot­tak ismét a kutyák sza­po­rí­tá­sá­hoz kezd­tek, még­pe­dig más ingat­la­no­kon.

 

A nyo­mo­zó ható­ság 2020. júni­us 30-án kuta­tást tar­tott az újabb ingat­la­no­kon, ahon­nan össze­sen 58 kutyát, 7 kecs­két és 5 db macs­kát fog­lal­tak le és men­tet­tek ki. Az álla­to­kat rend­kí­vül szűk helyen tar­tot­ták, ete­té­sük­ről és ita­tá­suk­ról nem gon­dos­kod­tak, a szop­ta­tós anya­ku­tyák az éhe­zés követ­kez­té­ben legyen­gül­tek. Hason­ló­an jár­tak a gya­nú­sí­tot­tak által a kutyák szop­ta­tá­sa cél­já­ból vásá­rolt kecs­kék is. Egyik tanyá­ju­kon a gya­nú­sí­tot­tak olyan rövid lán­con tar­tot­tak több kutyát is, hogy azok nem tud­tak mozog­ni. Több anya­ku­tyát is köly­ke­i­vel együtt az udva­ron elhe­lye­zett hűtő­lá­dák­ba zár­tak, melyek­nek tete­jét egy karó­val kitá­masz­tot­ták, hogy leve­gő­höz jus­sa­nak.

 

Az ügyész­ség sze­rint a férfi és a nő állat­kín­zás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ha­tó­ak meg­ala­po­zot­tan, ame­lyért 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. Figye­lem­mel arra, hogy a gya­nú­sí­tot­tak az elle­nük folyó nyo­mo­zás során ismét elkö­vet­ték az állat­kín­zás bűn­tet­tét, ezért az ügyész­ség sze­rint fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, amit csak úgy lehet meg­aka­dá­lyoz­ni, ha a bíró­ság elren­de­li a letar­tóz­ta­tá­su­kat. Továb­bá fenn­áll a veszé­lye annak is, hogy sza­bad­lá­bon aka­dá­lyoz­nák a nyo­mo­zást, pél­dá­ul a bizo­nyí­té­kok eltün­te­té­sé­vel, ami szin­tén indo­kol­ja a letar­tóz­ta­tá­su­kat.

 

A nyo­mo­zá­si bíró hol­nap fog dön­te­ni az ügyész­ség indít­vá­nyá­ról.

 

A hely­szí­nen készült fotók: