Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Állattartástól eltiltás végett nyújtott be keresetet az ügyészség - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ebtar­tás­tól tör­té­nő eltil­tás érde­ké­ben pol­gá­ri pert indí­tott a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal a koráb­ban állat­kín­zás bűn­tet­te miatt fele­lős­ség­re vont gaz­dá­val szem­ben, aki az egyik Veszp­rém kör­nyé­ki falu­ban kóbo­rol­ni hagy­ta kutyá­ját, szö­ké­se során szer­zett sérü­lé­sei kezel­te­té­sé­ről pedig nem gon­dos­ko­dott.

Miu­tán a négy­éves eb több­ször kiszö­kött és az utcán kóbo­rolt, 2019 decem­be­ré­ben egy autó elütöt­te. A sérült álla­tot vala­ki meg­ta­lál­ta és állat­or­vos­hoz vitte, ahol első­se­gély­ben része­sült. Az állat gaz­dá­ja tudo­mást szer­zett a kutyá­ját ért bal­eset­ről, és fel­vet­te a kap­cso­la­tot az állat­or­vos­sal, aki tájé­koz­tat­ta, hogy az ebnek min­den­kép­pen továb­bi keze­lés­re van szük­sé­ge. A férfi ennek elle­né­re a kutya gyó­gyí­tá­sát nem biz­to­sí­tot­ta, nem vitte állat­or­vos­hoz, és hagy­ta, hogy állat tovább­ra is elkó­bo­rol­jon ott­hon­ról. A bal­eset követ­kez­té­ben a kutya gerin­ce meg­sé­rült, több csont­ja eltö­rött, álla­po­ta pedig a keze­lés hiá­nya miatt lerom­lott, mind­két hátsó vég­tag­ján az izom­zat elsor­vadt, izmai lerö­vi­dül­tek, kóro­san le is sová­nyo­dott. 2020. janu­ár köze­pén ismét elszö­kött, ami­kor is egy járó­ke­lő talál­ta meg, aki állat­or­vos­hoz vitte az egyéb­ként kiszá­ra­dás jele­it muta­tó kutyát, amely azután állat­vé­dők gon­do­zá­sá­ba került.

Az állat­tar­tó bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság 2020 júni­u­sá­ban meg­ál­la­pí­tot­ta, azon­ban az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok meg­sér­té­se ese­tén az ügyész jogo­sult arra, hogy a tevé­keny­ség­től való eltil­tás, ille­tő­leg a tevé­keny­ség­gel oko­zott kár meg­té­rí­té­se iránt kere­se­tet indít­son.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­hez benyúj­tott kere­set lénye­ge sze­rint az immár alpe­res állat­tar­tó meg­sér­tet­te az állat­vé­del­mi tör­vény ren­del­ke­zé­se­it, ami­kor kóbo­rol­ni hagy­ta kutyá­ját, az egész­ség­ká­ro­so­dá­sá­nak elke­rü­lé­se végett nem biz­to­sí­tot­ta szá­má­ra az állat­or­vo­si keze­lést, nem törő­dött az ebbel, annak álla­po­tá­val, egész­sé­gé­vel.

Miu­tán a férfi a fele­lős állat­tar­tás­hoz szük­sé­ges és elvár­ha­tó körül­mé­nye­ket nem biz­to­sí­tot­ta, alkal­mat­lan arra, hogy kutyát tart­son, így indo­kolt, hogy a pol­gá­ri per­ben eljá­ró bíró­ság őt az ebtar­tás­tól meg­ha­tá­ro­zott időre eltilt­sa.