Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Állattartástól eltiltás végett nyújtott be keresetet az ügyészség - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ebtar­tás­tól tör­té­nő eltil­tás érde­ké­ben indí­tott pol­gá­ri pert a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal a koráb­ban állat­kín­zás vét­sé­ge miatt fele­lős­ség­re vont gaz­dá­val szem­ben, aki 2019. tava­szán ellá­tás nél­kül hagy­ta kutyá­ját az egyik Somló-környéki falu­ban.

Az asszony egy 5 év körü­li német juhász jel­le­gű, keve­rék kutyát tar­tott a lakó­he­lyén, azon­ban 2019. tava­szá­tól rend­sze­re­sen kül­föld­re járt dol­goz­ni, az álla­tot pedig több napra vagy egy hétre is magá­ra hagy­ta. Ete­té­sé­ről, ita­tá­sá­ról, fel­ügye­le­té­ről nem gon­dos­ko­dott meg­fe­le­lő­en, sen­kit nem bízott meg azzal, hogy a távol­lé­té­ben a kutyát gon­doz­za. Az állat ezért elszö­kött és több napon keresz­tül a kör­nye­ző házak­nál kere­sett élel­met. Gaz­dá­ja távol­lé­té­ben a falu lakói etet­ték és itat­ták, míg­nem a sovány, alul­táp­lált kutyát állat­vé­dők 2019. júni­us köze­pén elszál­lí­tot­ták.

Az állat­tar­tó bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét az Ajkai Járás­bí­ró­ság 2020. már­ci­u­sá­ban meg­ál­la­pí­tot­ta, azon­ban az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok meg­sér­té­se ese­tén az ügyész jogo­sult arra, hogy a tevé­keny­ség­től való eltil­tás, ille­tő­leg a tevé­keny­ség­gel oko­zott kár meg­té­rí­té­se iránt kere­se­tet indít­son.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­hez benyúj­tott kere­set lénye­ge sze­rint az immár alpe­res állat­tar­tó meg­sér­tet­te az állat­vé­del­mi tör­vény ren­del­ke­zé­se­it, ami­kor nem gon­dos­ko­dott az állat igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő rend­sze­res, de leg­alább napi egy­sze­ri ellen­őr­zés­ről. Élel­me­zé­sét, ivó­vi­zét nem biz­to­sí­tot­ta, és ezt helyet­te szá­na­lom­ból mások tet­ték meg. A gazda azt a köte­les­sé­gét is meg­szeg­te, hogy az eb tar­tá­sa más álla­tot, illet­ve embert ne veszé­lyez­tes­sen, hiszen a kutya aka­dály­ta­la­nul kiju­tott az utcá­ra, a tele­pü­lé­sen kóbo­rolt.

Miu­tán az asszony a fele­lős állat­tar­tás­hoz szük­sé­ges és elvár­ha­tó körül­mé­nye­ket nem biz­to­sí­tot­ta, alkal­mat­lan arra, hogy kutyát tart­son, így indo­kolt, hogy a pol­gá­ri per­ben eljá­ró bíró­ság őt az ebtar­tás­tól meg­ha­tá­ro­zott időre eltilt­sa.