Főoldal » Hírek » Állattartástól való eltiltást kezdeményezett az ügyészség egy hartai férfi ellen - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kere­se­tet nyúj­tott be egy állat­kín­zás­sal vádolt har­tai férfi ellen a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­hez, hogy a bíró­ság a kutyá­ját bru­tá­lis módon bán­tal­ma­zó fér­fit öt évre tilt­sa el a kedv­te­lés­ből tar­tott álla­tok tartásától.

Az ügy­ben a Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség 2020 októ­be­ré­ben emelt vádat egy har­tai férfi ellen. A vád sze­rint a vád­lott a staf­fords­hi­re bull ter­ri­er szuka kutyát a har­tai lakó­há­zá­nak udva­rán lán­con tar­tot­ta. A kutya 2020. ápri­lis 30-án kora dél­után átszö­kött a szom­széd ház udva­rá­ra, ahol meg­foj­tott három tyú­kot. A vád­lott ekkor nem volt ott­hon, ezért a szom­széd tele­fo­non érte­sí­tet­te a tör­tén­tek­ről és az álla­tot a lán­cá­nál fogva hazavezette.

Miu­tán a vád­lott haza­ért, elő­vett egy bal­tát, majd meg­ra­gad­ta a kutya nya­kán lévő lán­cot és a jobb kezé­ben lévő balta élé­vel több­ször fejen ütöt­te az ebet azért, hogy elpusz­tít­sa. Az állat pró­bált sza­ba­dul­ni, de nem tudott meg­moz­dul­ni. A vád­lott rálé­pett a lába­i­ra, hogy ne tud­jon elme­ne­kül­ni és tovább ütöt­te a baltával.

Ezután a vád­lott a kutyát a nya­kán lévő lánc­cal kihúz­ta az utcá­ra és a lánc­nál fogva a segéd­mo­tor­ke­rék­pár­ja után kötöt­te. A vád­lott a jár­mű­vel a házá­tól mint­egy 1 km-re lévő Kékesi-tó mel­let­ti nádas­hoz húzta az ebet. Útköz­ben az állat pró­bált fel­áll­ni, dobál­ta magát, de a motor­ral nem tudott lépést tar­ta­ni. A vád­lott végül a tó déli olda­la mel­let­ti úttes­ten meg­állt és a kutyát a lán­cá­nál fogva a nádas szé­lé­ig húzta. Itt leszed­te róla a lán­cot, majd az álla­tot hát­ra­hagy­va haza­mo­to­ro­zott. A rend­őr­ség által érte­sí­tett állat­vé­dők a sérült ebet állat­kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg­gyó­gyí­tot­ták. Az álla­tot ezután örök­be fogadták.

Az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló tör­vény sze­rint tilos az állat­nak indo­ko­lat­lan vagy elke­rül­he­tő fáj­dal­mat, szen­ve­dést vagy sérü­lést okoz­ni, az álla­tot káro­sí­ta­ni, így külö­nö­sen az álla­tot nem sza­bad kínoz­ni. E tör­vény meg­sér­té­se ese­tén pedig az ügyész is jogo­sult kere­se­tet indí­ta­ni a tevé­keny­ség­től való eltil­tás iránt.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kere­se­tet nyúj­tott be a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­hez, hogy a bíró­ság az állat­kín­zás­sal vádolt fér­fit öt évre tilt­sa el a kedv­te­lés­ből tar­tott álla­tok til­tá­sá­tól, vala­mint köte­lez­ze a per­költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is. Az ügyész kere­se­té­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.