Főoldal » Archív » Állattenyésztési foglalkozástól eltiltása miatt fellebbezett az ügyészség

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség koráb­ban emelt vádja alap­ján a bíró­ság elítélt állat­kín­zá­sért egy fér­fit, de az állat­tar­tás­tól nem til­tot­ta el, ezért az ügyész­ség annak kisza­bá­sa érde­ké­ben kérte a tárgyalást.

A vád alap­ján meg­ál­la­pí­tott íté­let sze­rint egy férfi olyan rossz körül­mé­nyek között tar­tot­ta álla­ta­it, hogy annak követ­kez­té­ben kiala­kult beteg­sé­gek­ben a bün­te­tő­el­já­rás során tőle elszál­lí­tott 131 kecs­ke közül 23 rövid időn belül elhullott.

A férfi ellen állat­kín­zás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az Érdi Járá­si Ügyész­ség, amely alap­ján a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben – tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül – el is ítél­te az elkö­ve­tőt, azon­ban a vád­irat­ban fog­lalt ügyé­szi indít­vány elle­né­re az állat­te­nyész­té­si fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól nem til­tot­ta el.

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben tár­gya­lás tar­tá­sát kérte ezen eltil­tás kisza­bá­sa érdekében.