Főoldal » Archív » Állon vágta az intézkedő rendőrt a berettyóújfalui férfi

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben vonta fele­lős­ség­re a férfit. 

2016. augusz­tus 6-án a kora dél­utá­ni órák­ban a gya­nú­sí­tott Berettyó­új­fa­lu­ban, a szü­lei házá­nak tete­jé­ről dühöng­ve dobál­ta le a cse­re­pe­ket, ezért édes­any­ja rend­őri segít­sé­get kért a fia megfékezéséhez.

Rövid­del a beje­len­tést köve­tő­en két szol­gá­lat­ban lévő rend­őr jelent meg a ház­nál és intéz­ke­dés alá von­ták a gyanúsítottat.

A hoz­zá­tar­to­zók meg­hall­ga­tá­sa során a férfi agresszi­vi­tá­sa foko­zó­dott, szi­dal­maz­ta a csa­lád­tag­ja­it, ezért az egyik rend­őr fel­szó­lí­tot­ta a gya­nú­sí­tot­tat, hogy csil­la­pod­jon le, ellen­ke­ző eset­ben kény­sze­rí­tő esz­közt alkalmaz.

Erre a gya­nú­sí­tott őt is szi­dal­maz­ni kezd­te, a rend­őr felé indult, aki jobb kéz­zel eltol­ta magá­tól a fér­fit. Ezt köve­tő­en az intéz­ke­dő rend­őrök meg­fog­ták a gya­nú­sí­tott kar­ja­it, azon­ban a férfi igye­ke­zett sza­ba­dul­ni a fogás­ból, a jobb kar­ját kiránt­va egy ízben, ököl­be szo­rí­tott kéz­zel állon ütöt­te a mel­let­te lévő egyik rend­őrt, aki­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben fel­re­pedt az álla. A sér­tett sérü­lé­se 8 napon belül gyó­gyult, azon­ban figye­lem­mel a sérült test­tá­jék­ra, a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, fenn­állt a 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis esélye.

A gya­nú­sí­tot­tat a hely­szí­nen intéz­ke­dő másik rend­őr és egy szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr fékez­te meg, majd megbilincselték.

A férfi a hely­szí­ni intéz­ke­dés során mind­vé­gig a becsü­let csor­bí­tá­sá­ra alkal­mas módon szi­dal­maz­ta és sér­te­get­te a rendőröket.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után rövid­del a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állította.

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta a vád­lott bűnös­sé­gét és őt 4 év fegy­ház­bün­te­tés­re íté­le­te, mel­lék­bün­te­té­sül 5 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az íté­let a vád­lott fel­leb­be­zé­se foly­tán nem jogerős.

Deb­re­cen, 2016. szep­tem­ber 20.

Dr. Pocsai Edit

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye