Főoldal » Hírek » Álmában fejszével és ököllel ütlegelte a sértettet a vádlott, miközben társai biztatták - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat négy vád­lott ellen, akik saját házá­ban ron­tot­tak rá az alvó sér­tett­re, és egyi­kük őt fej­szé­vel, illet­ve pusz­ta kéz­zel bántalmazta.

A vád­lot­tak közül hár­man test­vé­rek, a negye­dik vád­lott az édes­any­juk. A fia­tal férfi 2020. októ­ber 31-én a kora esti órák­ban egy Hajdú-Bihar megyei kis­te­le­pü­lé­sen az egyik isme­rő­se házá­ban a sér­tet­tel együtt ita­lo­zott, majd később közöt­tük heves vita és dula­ko­dás ala­kult ki a sér­tett volt barát­nő­je miatt, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban már a fia­tal vád­lott part­ne­re volt.

23 óra körü­li idő­ben az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő sér­tett és a fia­tal vád­lott is haza­ment a saját laká­sá­ra. A sér­tett elaludt, azon­ban a vád­lott ott­hon elmond­ta a tör­tén­te­ket édes­any­já­nak és két test­vé­ré­nek. Az indu­la­tos fia­tal férfi a lakó­he­lyén magá­hoz vett egy fej­szét és azzal elin­dult a sér­tett házá­hoz, hogy bosszút áll­jon. Csat­la­koz­tak hozzá roko­nai is, akik kony­ha­kést, falé­cet vet­tek magukhoz.

A fia­tal vád­lott több­ször beki­a­bált a sér­tett­hez és fel­szó­lí­tot­ta, hogy men­jen ki, és vere­ked­je­nek meg. A hely­szín­re érke­ző roko­nok folya­ma­to­san szit­ko­zód­tak és han­gos­kod­tak, mire a sér­tett édes­any­ja fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­ta­kat, hogy men­je­nek el a ház­tól. A vád­lot­tak azon­ban bemen­tek a kerí­tés nél­kü­li ingat­lan­ra, a fia­tal férfi beron­tott a sér­tett szo­bá­já­ba, aki akkor már aludt. A vád­lott a fej­sze tompa élé­vel két­szer, nagy erő­vel meg­ütöt­te a sér­tet­tet derék tájé­kon, majd több­ször ököl­lel meg­ütöt­te az arcát. Eköz­ben őt az édes­any­ja folya­ma­to­san biz­tat­ta, míg a jelen­lé­vő két gyer­me­ke báto­rí­tó­an hatott a testvérükre.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sei kelet­kez­tek, éle­tét csak az ide­je­ko­rán alkal­ma­zott gyors és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg. 

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tak ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal vád­lott és édes­any­ja vonat­ko­zá­sá­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, míg a két test­vér kap­csán fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék koboz­za el a vád­lot­tak által a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során hasz­nált esz­kö­zö­ket. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­irat­ban mind a négy vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban indít­ványt tett a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.