Főoldal » Hírek » Álmában ölte volna meg férjét – rendőrségi fotóval - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek, aki múlt pén­tek éjjel, Sze­ge­den fel­gyúj­tot­ta a fér­jé­vel közös lak­he­lyü­kül szol­gá­ló épít­ményt, miköz­ben a férfi oda­bent aludt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a házas­pár egy híd alatt, sáto­rok­ból készí­tett fel­épít­mény­ben lakott, és a fele­ség már koráb­ban is több alka­lom­mal agresszí­van lépett fel fér­jé­vel szem­ben. Azna­pi vitá­i­kat köve­tő­en, 2023. május 19-én, éjfél körü­li idő­ben a gya­nú­sí­tott meg­vár­ta, míg a férfi alud­ni tér, majd pár perc eltel­té­vel fel­gyúj­tot­ta a sát­rat, azért, hogy férje tűz­ha­lált hal­jon. A sér­tett azon­ban fel­esz­mélt és sike­rült sér­tet­le­nül kime­ne­kül­nie a sátor­ból, mielőtt az tel­je­sen kiégett volna.

Az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek okán indít­vá­nyoz­ta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap­ra elren­del­te. Vég­zé­sét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg az ellen a véde­lem fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A fény­ké­pet a hely­szí­ne­lés során a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te.