Főoldal » Hírek » Álmából felriadó gyermek érte tetten a szobájában kutató tolvajt – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás kísér­le­te, magán­lak­sér­tés és több­rend­be­li lopás miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki szá­mos bolti lopás mel­lett éjjel egy csa­lá­di ház­ban a gyer­mek­szo­bá­ban kuta­tott, ami­nek zajá­ra a kis­ko­rú fel­éb­redt, kér­dő­re vonva a tol­vajt és vissza­vet­te tőle az író­asz­ta­lá­ról fris­sen elemelt pénzt. 

A vád sze­rint a kis­kun­ha­la­si nőnek mun­ka­he­lye, rend­sze­res jöve­del­me nem volt, ezért lopá­sok­ból tar­tot­ta fenn magát. 2023 ele­jén rend­sze­re­sen távo­zott üzle­tek­ből már­kás ita­lok­kal fize­tés nél­kül. Egy alka­lom­mal a több mint 400 ezer forint érték­ben alko­hol­lal, hús­áru­val és cso­ko­lá­dé­val meg­pa­kolt bevá­sár­ló­ko­csi­val kisé­tált a foto­cel­lás bejá­ra­ti ajtón keresz­tül, kihasz­nál­va egy vásár­ló érke­zé­se miatt az ajtó nyitódását.

A nő Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki tanyá­kat is fosz­to­ga­tott, onnan éjje­len­te kaka­so­kat vitt el, ami­ket utóbb eladott.

Elfo­gá­sát meg­elő­ző­en, 2023 szep­tem­be­ré­ben, éjjel a vád­lott a nyi­tott ajtón át bement egy csa­lá­di házba. Épp a gye­rek­szo­bá­ban kuta­tott, ami­kor a zajra az ott alvó gyer­mek fel­éb­redt és nem­csak kér­dő­re vonta, de vissza is vette a meg­le­pett tol­vaj­tól az író­asz­tal­ról fris­sen elemelt kész­pénzt. A han­gos­ko­dás­ra fel­éb­redt a másik szo­bá­ban alvó szülő is és együtt kiza­var­ták a hívat­lan éjje­li látogatót.

Az ügyész­ség a - több­szö­rös és külö­nös vissza­eső -  nőt össze­sen 9 bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja. Az jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem szabadulhat.

Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.