Főoldal » Archív » Álneveken, hamis okmányokkal szerzett meg gépkocsikat, jachtokat döntően Spanyolországban, emellett még halottnak is nyilváníttatta magát – vádemelés – FOTÓVAL és Videóval

Egy férfi – tár­sai segít­sé­gé­vel – üzlet­sze­rű­en vitte el a bérelt jár­mű­ve­ket, és azo­kat valót­lan ada­tok­kal érté­ke­sí­tet­te; a Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt három sze­méllyel szemben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 42 éves férfi koráb­ban éve­kig Spa­nyol­or­szág­ban élt, így ott hely, és nyelv­is­me­ret­tel, vala­mint kap­cso­la­ti tőké­vel ren­del­ke­zett. A férfi 2015-től 2017-ig kül­föl­dön, dön­tő­en Spa­nyol­or­szág­ban jár­mű­ve­ket – gép­ko­csi­kat, mun­ka­gé­pe­ket, jach­to­kat – bérelt, úgy, hogy azo­kat nem kíván­ta vissza­szol­gál­tat­ni, való­di sze­mély­azo­nos­sá­gát pedig hamis okmá­nyok­kal lep­lez­te. A jár­mű­ve­ket egye­dül, illet­ve az elkö­ve­tés­be bevont, és később a bér­lé­sek­ben is köz­re­mű­kö­dő 45 éves női társa segít­sé­gé­vel Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ta, ahol az alváz­szá­mok meg­ha­mi­sít­ta­tá­sa után azo­kat maga vagy egy 44 éves férfi társa érté­ke­sí­tet­te. Az egyik vád­pont sze­rint a 42 éves férfi a bűn­cse­lek­mé­nyek zavar­ta­lan elkö­ve­té­se érde­ké­ben hamis halott­vizs­gá­la­ti bizo­nyít­ványt állí­tott ki a saját nevé­re, amellyel isme­ret­le­nül maradt társa segít­sé­gé­vel 2016 júni­u­sá­ban halott­nak nyil­vá­nít­tat­ta magát.

A bűn­cse­lek­mény­so­ro­za­tot a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság sza­kí­tot­ta meg.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség – amel­lett, hogy egyes ter­hel­tek­kel szem­ben meg­szün­tet­te, illet­ve elkü­lö­ní­tet­te az eljá­rást – 42 éves férfi és női társa ellen több rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás, orgaz­da­ság, közokirat-hamisítás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek, a 44 éves fér­fi­val szem­ben több rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság, egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sa és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

A 42 éves férfi jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van, női társa bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A Rend­őr­ség által az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett videó és fotók itt érhe­tő­ek el:

https://youtu.be/7Adow0mmRKE

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nem-csak-a-ferrarit-nem-vittek-vissza#1