Főoldal » Hírek » Álrendőr bírságolt helytelen maszkhasználat miatt Debrecenben - rendőrségi videóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rend­őr­nek adta ki magát, és meg­bír­sá­golt egy bolti eladót.

A vád­lott 2022. janu­ár 12-én meg­je­lent egy bel­vá­ro­si, nyom­ta­tás­sal is fog­lal­ko­zó üzlet­ben, majd valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy rend­őr és elhagy­ta az iga­zol­vá­nyát. Meg­kér­te az eladót, hogy készít­sen egy máso­la­tot, ami­hez kike­res­te az inter­ne­ten egy hiva­ta­los rend­őr­sé­gi iga­zol­vány képét. A nő elké­szí­tet­te az iga­zol­ványt, ráír­ta a vád­lott által közölt nevet és a férfi fény­ké­pét is rászer­kesz­tet­te. Az eladó­nő a férfi rábí­rá­sá­ra három hamis iga­zol­ványt készített.

A férfi az egyik hamis okmányt egy rend­őr­ség fel­ira­tú, fém jel­vénnyel ellá­tott tokba helyez­te és azzal 2022. janu­ár 18-án dél­előtt meg­je­lent egy dohány­bolt­ban. A vád­lott a vásár­ló távo­zá­sa után az eladó­hoz lépett, fel­mu­tat­ta az iga­zol­ványt és közöl­te, hogy rend­őr, továb­bá a hely­te­len maszk­hasz­ná­lat miatt fel­je­lent­he­ti őt. Miu­tán a nő átad­ta a sze­mély­azo­no­sí­tó iga­zol­vá­nyát, a vád­lott úgy tett, mint­ha tele­fo­non a köz­pont­tal egyez­tet­né a nő ada­ta­it. Ezután közöl­te a sér­tet­tel, hogy ha fel­je­len­te­né, úgy 50-150.000 forint közöt­ti pénz­bír­sá­got kap­hat, azon­ban hely­szí­ni fize­tés ese­tén ez az összeg jóval alacsonyabb.

A sér­tett a férfi által terem­tett kény­szer­hely­zet­ben tart­va attól, hogy fel­je­len­tés ese­tén jóval maga­sabb össze­gű bír­sá­got kap­hat, félel­mé­ben ele­get tett a vád­lott fel­hí­vá­sá­nak, és átadott neki 5.000 forint kész­pénzt. A vád­lott az eladó­nak 5.000 forint kárt oko­zott, ami nem térült meg. A sér­tett a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során kérte kárá­nak megtérítését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő, tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben hiva­ta­los minő­ség szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te, míg az iga­zol­ványt elké­szí­tő nővel szem­ben közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, míg a nővel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság koboz­za el a hamis rend­őr­iga­zol­vá­nyo­kat és a vád­lott fizes­se meg a sér­tett kárát. A vád­irat emel­lett mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint beis­me­rik tet­tü­ket és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogukról.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság álrend­őr elő­ál­lí­tá­sá­ról készí­tett videó­je itt tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/alrendoron-kattant-a-bilincs