Főoldal » Archív » Alsónadrágból került elő a külföldről behozott kábítószer

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­val szem­ben, aki kül­föld­ről hozott be kábítószert. 

A vád sze­rint a férfi 2018. ápri­lis 05. nap­ján, Hol­lan­di­á­ban, 150 Euró­ért vásá­rolt amfe­ta­mint, ame­lyet Magyar­or­szág terü­le­té­re hozott. A vád­lott 2018. ápri­lis 6-án, 11 óra­kor az M1 autó­pá­lyán, Komá­rom magas­sá­gá­ban a par­ko­ló­ban a sze­mély­gép­ko­csi­val vára­ko­zott, ami­kor vele szem­ben intéz­ked­tek a rend­őrök, és az alsó­nad­rág­já­ból 27,39 gramm nettó töme­gű amfe­ta­mint fog­lal­tak le.

A lefog­lalt kábí­tó­szer 70%-kal halad­ja meg a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, erre figye­lem­mel a Bün­te­tő Tör­vény­könyv 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni az elkö­ve­tő cselekményét.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a sza­bad­lá­bon lévő, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­szert koboz­za el.