A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény

CV/A. Feje­zet

Eljá­rás köz­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­val vagy köz­va­gyon keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos kiemelt bűn­cse­lek­mény ese­tén

817/A. § (1) E tör­vény alkal­ma­zá­sá­ban köz­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­val vagy köz­va­gyon keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos kiemelt bűn­cse­lek­mény:

 1. a) a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek (Btk. XXVII. Feje­zet), kivé­ve
 2. aa) a vesz­te­ge­tés egyes eny­héb­ben minő­sü­lő ese­te­it [Btk. 290. § (1) és (6) bekez­dés],
 3. ab) a vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa eny­héb­ben minő­sü­lő ese­tét [Btk. 291. § (1) bekez­dés];
 4. b) a hiva­ta­li vissza­élés (Btk. 305. §), kivé­ve, ha azt rend­vé­del­mi szerv­nél, Kato­nai Nem­zet­biz­ton­sá­gi Szol­gá­lat­nál, Ország­gyű­lé­si Őrség­nél, fővá­ro­si vagy vár­me­gyei kor­mány­hi­va­tal­nál, önkor­mány­za­ti igaz­ga­tá­si szerv­nél vagy köz­tes­tü­let­nél nem veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély köve­ti el;
 5. c) a vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek közül a nem­ze­ti vagyon­ra vagy a köz­fel­ada­tot ellá­tó köz­ér­de­kű vagyon­ke­ze­lő ala­pít­vá­nyok által kezelt vagyon­ra elkö­ve­tett vagy ilyen vagyon­ban kárt okozó
 6. ca) sik­kasz­tás súlyo­sab­ban minő­sü­lő ese­tei [Btk. 372. § (4)-(6) bekez­dés],
 7. cb) csa­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő ese­tei [Btk. 373. § (4)-(6) bekez­dés],
 8. cc) gaz­da­sá­gi csa­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő ese­tei [Btk. 374. § (4)-(6) bekez­dés],
 9. cd) infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő ese­tei [Btk. 375. § (2)-(4) bekez­dés],
 10. ce) hűt­len keze­lés (Btk. 376. §);
 11. d) a költ­ség­ve­tést káro­sí­tó bűn­cse­lek­mé­nyek (Btk. XXXIX. Feje­zet) közül
 12. da) a költ­ség­ve­té­si csa­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő ese­tei [Btk. 396. § (3)-(6) bekez­dés],
 13. db) a költ­ség­ve­té­si csa­lás­hoz kap­cso­ló­dó fel­ügye­le­ti vagy ellen­őr­zé­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sa (Btk. 397. §);
 14. e) a ver­senyt kor­lá­to­zó meg­ál­la­po­dás köz­be­szer­zé­si és kon­cesszi­ós eljá­rás­ban (Btk. 420. §);
 15. f) az a)-e) pont­ban meg­ha­tá­ro­zott bűn­cse­lek­mé­nyek­kel össze­füg­gés­ben elkö­ve­tett
 16. fa) bűn­szer­ve­zet­ben rész­vé­tel (Btk. 321. §) és
 17. fb) pénz­mo­sás (Btk. 399. és 400. §).

(2) A köz­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­val vagy köz­va­gyon keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos kiemelt bűn­cse­lek­mény miatt indult bün­te­tő­el­já­rás­ban e tör­vény ren­del­ke­zé­se­it az e Feje­zet­ben fog­lalt elté­ré­sek­kel kell alkal­maz­ni.

(3) Az e Feje­zet sze­rin­ti eljá­rás­ban a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély, az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély, a 817/J. § (3) bekez­dé­se sze­rin­ti eset­ben a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lés­re vonat­ko­zó indít­ványt benyúj­tó sze­mély, illet­ve a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély jogi kép­vi­se­le­te köte­le­ző. A felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély, az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély, a 817/J. § (3) bekez­dé­se sze­rin­ti eset­ben a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lés­re vonat­ko­zó indít­ványt benyúj­tó sze­mély, illet­ve a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély az írás­be­li beje­len­té­sét, ész­re­vé­te­lét és indít­vá­nyát a jogi kép­vi­se­lő­je útján nyújt­hat­ja be.

(4) Az e Feje­zet sze­rin­ti eljá­rás­ban a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély, illet­ve az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély, a 817/J. § (3) bekez­dé­se sze­rin­ti eset­ben a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lés­re vonat­ko­zó indít­ványt benyúj­tó sze­mély költ­ség­ked­vez­mény irán­ti kérel­met nem ter­jeszt­het elő.

(5) Az e Feje­zet sze­rin­ti eljá­rás­ban a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély, az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély, a 817/J. § (3) bekez­dé­se sze­rin­ti eset­ben a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lés­re vonat­ko­zó indít­ványt benyúj­tó sze­mély, illet­ve a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély eljá­rá­si cse­lek­mé­nyé­re meg­ál­la­pí­tott határ­idő elmu­lasz­tá­sa miatt iga­zo­lás­nak nincs helye.

(6) Nincs helye fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés alkal­ma­zá­sá­nak

 1. a) az (1) bekez­dés a) pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott bűn­cse­lek­mény miatt foly­ta­tott eljá­rás­ban, ha a bűn­cse­lek­ményt köz­be­szer­zé­si eljá­rás­sal, illet­ve az Euró­pai Unió által vagy nevé­ben kezelt költ­ség­ve­tés­sel vagy pénz­ala­pok­kal kap­cso­lat­ban köve­tik el, illet­ve
 2. b) a ver­senyt kor­lá­to­zó meg­ál­la­po­dás köz­be­szer­zé­si és kon­cesszi­ós eljá­rás­ban (Btk. 420. §) bűn­cse­lek­mé­nye miatt foly­ta­tott eljá­rás­ban.

A fel­je­len­tés eluta­sí­tá­sa, illet­ve az eljá­rás meg­szün­te­té­se

817/B. § (1) Ha az ügyész­ség vagy a nyo­mo­zó ható­ság a köz­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­val vagy köz­va­gyon keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos kiemelt bűn­cse­lek­mény miatt tett fel­je­len­tést a 381. § (1) bekez­dés a)-c) vagy g) pont­ja alap­ján eluta­sít­ja vagy az ilyen bűn­cse­lek­mény miatt foly­ta­tott eljá­rást a 398. § (1) bekez­dés a)-d) vagy i) pont­ja, illet­ve (2) bekez­dés a) pont­ja alap­ján meg­szün­te­ti, felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sá­nak van helye.

(2) Nincs helye felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sá­nak, ha

 1. a) a fel­je­len­tett vagy a ter­helt fia­tal­ko­rú,
 2. b) az elkö­ve­tő bün­tet­he­tő­sé­gét, illet­ve a cse­lek­mény bün­te­ten­dő­sé­gét gyer­mek­kor vagy kóros elme­ál­la­pot zárja ki,
 3. c) a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fedett nyo­mo­zó, a lep­le­zett esz­kö­zök alkal­ma­zá­sá­ra fel­jo­go­sí­tott szerv tagja vagy tit­ko­san együtt­mű­kö­dő sze­mély gya­nú­sít­ha­tó meg­ala­po­zot­tan, és az ügyész­ség a 224. § (1) bekez­dé­se alap­ján a fel­je­len­tést eluta­sí­tot­ta vagy az eljá­rást meg­szün­tet­te, vagy
 4. d) az ügyész­ség a fel­je­len­tést a 382. § (1) bekez­dé­se alap­ján uta­sí­tot­ta el, vagy az eljá­rást a 399. § (1) bekez­dé­se alap­ján szün­tet­te meg.

A felül­bí­rá­lat

817/C. § (1) Ha a 817/B. § (1) és (2) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zott eset­ben felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sá­nak van helye, a sér­tett, illet­ve a fel­je­len­tő a 369. § (1) és (2) bekez­dé­sé­től elté­rő­en panasz benyúj­tá­sa helyett a fel­je­len­tés eluta­sí­tá­sá­ról vagy az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­ről ren­del­ke­ző hatá­ro­zat kéz­be­sí­té­sét köve­tő egy hóna­pon belül felül­bí­rá­la­ti indít­ványt nyújt­hat be.

(2) Az ügyész­ség vagy a nyo­mo­zó ható­ság

 1. a) ha a sér­tett vagy a fel­je­len­tő nem nyújt be felül­bí­rá­la­ti indít­ványt, az (1) bekez­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott idő­tar­tam lejár­tá­tól, vagy
 2. b) ha sér­tett vagy fel­je­len­tő nem vesz részt az eljá­rás­ban vagy a (7) bekez­dés alap­ján felül­bí­rá­la­ti indít­ványt nem nyújt­hat be, az (1) bekez­dés sze­rin­ti hatá­ro­zat meg­ho­za­ta­lá­tól

szá­mí­tott öt mun­ka­na­pon belül egy hónap­ra köz­zé­te­szi a 817/B. § (1) bekez­dé­se sze­rin­ti hatá­ro­za­tát, illet­ve az ügy­irat­jegy­zé­ket az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szóló 2011. évi CXII. tör­vény 3. § 29. pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott álne­ve­sí­tés alkal­ma­zá­sá­val (a továb­bi­ak­ban: ano­ni­mi­zált hatá­ro­zat, illet­ve ano­ni­mi­zált ügy­irat­jegy­zék).

(3) Az ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tot, illet­ve az ano­ni­mi­zált ügy­irat­jegy­zé­ket

 1. a) az ügyész­ség vagy a nyo­mo­zó ható­ság köz­pon­ti elekt­ro­ni­kus tájé­koz­ta­tás­ra szol­gá­ló hon­lap­ján, és
 2. b) a Kor­mány által ren­de­let­ben meg­ha­tá­ro­zott köz­zé­té­te­li felü­le­ten

kell köz­zé­ten­ni.

(4) Az ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tot, illet­ve az ano­ni­mi­zált ügy­irat­jegy­zé­ket oly módon kell köz­zé­ten­ni, hogy

 1. a) az inter­ne­ten keresz­tül szé­les­kö­rű­en elter­jedt bön­gé­sző­prog­ra­mok­kal folya­ma­to­san elér­he­tő és meg­te­kint­he­tő legyen, és
 2. b) a hon­la­pon belül keres­he­tő legyen leg­alább
 3. ba) a kibo­csá­tó ügyész­ség vagy nyo­mo­zó ható­ság meg­ne­ve­zé­se alap­ján,
 4. bb) a hir­det­mény alap­já­ul szol­gá­ló ügy száma alap­ján,
 5. bc) a hir­det­mény köz­zé­té­te­lé­nek idő­pont­ja alap­ján, és
 6. bd) az eljá­rás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény, több bűn­cse­lek­mény ese­tén vala­mennyi bűn­cse­lek­mény meg­ne­ve­zé­se alap­ján.

(5) A köz­zé­té­tel során tájé­koz­ta­tást kell nyúj­ta­ni a hatá­ro­zat­tal szem­be­ni felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sá­nak a fel­té­te­le­i­ről, a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő joga­i­ról és köte­le­zett­sé­ge­i­ről, a felül­bí­rá­la­ti indít­vány elő­ter­jesz­té­sé­nek határ­ide­jé­ről és arról a szerv­ről, ahová a felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyújt­ha­tó.

(6) Az ano­ni­mi­zált hatá­ro­zat­nak az ügyész­ség vagy a nyo­mo­zó ható­ság köz­pon­ti elekt­ro­ni­kus tájé­koz­ta­tás­ra szol­gá­ló hon­lap­ján tör­tént köz­zé­té­te­lét köve­tő egy hóna­pon belül - a gya­nú­sí­tott, a védő, a sér­tett és a fel­je­len­tő kivé­te­lé­vel - bár­mely ter­mé­sze­tes vagy nem ter­mé­sze­tes sze­mély felül­bí­rá­la­ti indít­ványt nyújt­hat be.

(7) Az Integ­ri­tás Ható­ság kivé­te­lé­vel az állam és a köz­ha­tal­mat gya­kor­ló szerv nem jogo­sult felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sá­ra, akkor sem, ha fel­je­len­tő­ként vagy sér­tett­ként vesz részt az eljá­rás­ban.

(8) A sér­tett és a fel­je­len­tő kivé­te­lé­vel a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély a felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sa előtt az ügy­ira­tok közül kizá­ró­lag az ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tot, illet­ve az ano­ni­mi­zált ügy­irat­jegy­zé­ket ismer­he­ti meg.

(9) A gya­nú­sí­tott, a védő, a vagyo­ni érde­kelt és az egyéb érde­kelt, vala­mint a sér­tett­nek vagy fel­je­len­tő­nek minő­sü­lő állam és a köz­ha­tal­mat gya­kor­ló szerv által benyúj­tott panaszt a felül­bí­rá­la­ti indít­vány bíró­ság álta­li elbí­rá­lá­sát köve­tő­en az álta­lá­nos sza­bá­lyok sze­rint, a felül­bí­rá­la­ti indít­vány elbí­rá­lá­sá­nak ered­mé­nyé­re tekin­tet­tel kell elbí­rál­ni. Ilyen eset­ben a panasz elbí­rá­lá­sá­ra vonat­ko­zó határ­idő­be az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­től az eljá­rást meg­szün­te­tő hatá­ro­zat hiva­tal­ból tör­té­nő hatá­lyon kívül helye­zé­sé­ig, vagy a bíró­ság hatá­ro­za­tá­nak az ügyész­ség részé­re tör­té­nő kéz­be­sí­té­sé­ig ter­je­dő idő­szak nem szá­mít bele.

(10) A felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sá­nak a 817/B. § (1) bekez­dé­se sze­rin­ti hatá­ro­zat ren­del­ke­zé­se­i­re - a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dé­sek­re vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sek kivé­te­lé­vel - halasz­tó hatá­lya van.

817/D. § (1) A felül­bí­rá­la­ti indít­ványt a hatá­ro­za­tot hozó ügyész­ség­nél vagy nyo­mo­zó ható­ság­nál kell elő­ter­jesz­te­ni. A felül­bí­rá­la­ti indít­ványt meg kell indo­kol­ni és ahhoz a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély csa­tol­hat­ja a ren­del­ke­zé­sé­re álló, az indít­vá­nyo­zó állás­pont­ja sze­rint az ügy­ben bizo­nyí­tan­dó tény bizo­nyí­tá­sá­ra alkal­mas ada­to­kat, ira­to­kat, nyi­lat­ko­za­to­kat.

(2) A hatá­ro­za­tot hozó ügyész­ség vagy nyo­mo­zó ható­ság a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt az elő­ter­jesz­té­sé­re nyit­va álló határ­idő lejár­tát köve­tő­en meg­vizs­gál­ja, és ha azt ala­pos­nak tart­ja, a hatá­ro­za­tot hatá­lyon kívül helye­zi és a nyo­mo­zást elren­de­li vagy az eljá­rás foly­ta­tá­sát ren­de­li el. Ellen­ke­ző eset­ben a felül­bí­rá­la­ti indít­vány elő­ter­jesz­té­sé­re nyit­va álló határ­idő lejár­tát köve­tő három napon belül az indít­ványt, az ahhoz csa­tolt ira­to­kat és az ügy­ira­to­kat a nyo­mo­zó ható­ság által hozott hatá­ro­zat ese­tén az ügyész­ség­hez, az ügyész­ség által hozott hatá­ro­zat ese­tén a felet­tes ügyész­ség­hez kell fel­ter­jesz­te­ni.

(3) Ha a (2) bekez­dés alap­ján fel­ter­jesz­tett indít­vány ala­pos, a nyo­mo­zó ható­ság által hozott hatá­ro­zat ese­tén az ügyész­ség, az ügyész­ség által hozott hatá­ro­zat ese­tén a felet­tes ügyész­ség a hatá­ro­za­tot hatá­lyon kívül helye­zi és a nyo­mo­zást elren­de­li vagy az eljá­rás foly­ta­tá­sát ren­de­li el. Ellen­ke­ző eset­ben az indít­ványt, az ahhoz csa­tolt ira­to­kat és az ügy­ira­to­kat, az indít­vánnyal kap­cso­la­tos eset­le­ges ész­re­vé­te­le­i­vel együtt, az indít­vány hozzá érke­zé­sé­től szá­mí­tott nyolc napon belül meg­kül­di a bíró­ság­nak.

817/E. § (1) A felül­bí­rá­la­ti indít­vány elbí­rá­lá­sa során a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság Nyo­mo­zá­si Bírói Cso­port­já­nak nyo­mo­zá­si bírá­ja jár el az ország terü­le­té­re kiter­je­dő ille­té­kes­ség­gel.

(2) A bíró­ság a felül­bí­rá­la­ti indít­vány­ról annak a bíró­ság­ra érke­zé­sé­től szá­mí­tott egy hóna­pon belül dönt.

(3) Ha a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt az eljá­rást meg­szün­te­tő hatá­ro­zat ellen jelen­tet­ték be és

 1. a) az ügy­ira­tok, illet­ve a csa­tolt ira­tok mennyi­sé­ge jelen­tős vagy
 2. b) jelen­tős számú felül­bí­rá­la­ti indít­ványt ter­jesz­tet­tek elő,

a bíró­ság a határ­időt leg­fel­jebb két hónap­pal meg­hosszab­bít­hat­ja. A bíró­ság az erről szóló hatá­ro­za­tát a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély részé­re kéz­be­sí­ti.

(4) A felül­bí­rá­la­ti indít­vány elbí­rá­lá­sa során a 476. § (2) bekez­dé­se alkal­ma­zá­sá­nak nincs helye.

(5) A bíró­ság az összes felül­bí­rá­la­ti indít­ványt együt­te­sen bírál­ja el.

(6) A bíró­ság a felül­bí­rá­la­ti indít­vány­ról az ügy­ira­tok alap­ján dönt azzal, hogy a 467. § alap­ján nem tart­hat ülést.

817/F. § (1) A bíró­ság a táma­dott hatá­ro­za­tot a felül­bí­rá­la­ti indít­vány indo­ka­i­ra tekin­tet nél­kül bírál­ja felül, ennek érde­ké­ben az ügy­ira­to­kat és az indít­vá­nyo­zó által csa­tolt, az indít­vá­nyo­zó állás­pont­ja sze­rint az ügy­ben bizo­nyí­tan­dó tény bizo­nyí­tá­sá­ra alkal­mas ada­to­kat, ira­to­kat, nyi­lat­ko­za­to­kat tel­jes­kö­rű­en meg­vizs­gál­ja.

(2) Ha az indít­vány elbí­rá­lá­sá­nak nincs aka­dá­lya, a bíró­ság nem ügy­dön­tő vég­zés­sel hatá­roz, amely­ben

 1. a) az indít­ványt eluta­sít­ja vagy
 2. b) a táma­dott hatá­ro­za­tot hatá­lyon kívül helye­zi.

(3) A bíró­ság hatá­lyon kívül helye­ző hatá­ro­za­ta nem érin­ti a felül­bí­rált hatá­ro­zat­nak a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés­ről szóló ren­del­ke­zé­sét.

(4) A bíró­ság a táma­dott hatá­ro­za­tot akkor helye­zi hatá­lyon kívül, ha

 1. a) a táma­dott hatá­ro­zat meg­ala­po­zat­lan,
 2. b) az ügyész­ség vagy a nyo­mo­zó ható­ság a táma­dott hatá­ro­zat­ban jog­sza­bályt hely­te­le­nül alkal­ma­zott, vagy
 3. c) a táma­dott hatá­ro­zat indo­ko­lá­sa a ren­del­ke­ző résszel ellen­té­tes,

és ez lénye­ges hatás­sal volt a fel­je­len­tés eluta­sí­tá­sá­ra vagy az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­re.

(5) A táma­dott hatá­ro­zat akkor meg­ala­po­zat­lan, ha

 1. a) az ügyész­ség vagy a nyo­mo­zó ható­ság a hatá­ro­zat­ban nem álla­pí­tott meg tény­ál­lást vagy azt hiá­nyo­san álla­pí­tot­ta meg,
 2. b) a hatá­ro­zat­ban sze­rep­lő tény­ál­lás rész­ben vagy tel­jes egé­szé­ben fel­de­rí­tet­len,
 3. c) a meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás ellen­té­tes az (1) bekez­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott ügy­ira­tok tar­tal­má­val, vagy
 4. d) az ügyész­ség vagy a nyo­mo­zó ható­ság a hatá­ro­zat­ban meg­ál­la­pí­tott tények­ből továb­bi tény­re hely­te­le­nül követ­kez­te­tett.

(6) A bíró­ság hatá­ro­za­tá­nak indo­ko­lá­sa tar­tal­maz­za

 1. a) táma­dott hatá­ro­zat lénye­ges ele­me­i­nek rövid leírá­sát,
 2. b) a felül­bí­rá­la­ti indít­vány­ban meg­je­lölt kifo­gá­sok rövid össze­fog­la­lá­sát,
 3. c) a felül­bí­rá­la­ti indít­vány tör­vé­nyi fel­té­te­le­i­nek fenn­ál­lá­sát vagy azok hiá­nyá­ra való uta­lást, és
 4. d) hatá­lyon kívül helye­zés ese­tén azon körül­mé­nyek bemu­ta­tá­sát, ame­lyek­re tekin­tet­tel a táma­dott hatá­ro­za­tot hatá­lyon kívül kell helyez­ni, és meg­ala­po­zat­lan­ság ese­tén azon körül­mé­nyek bemu­ta­tá­sát is, ame­lyek alap­ján az eljá­rás meg­in­dí­tá­sá­tól vagy foly­ta­tá­sá­tól ered­mény vár­ha­tó; a felül­bí­rá­la­ti indít­vány eluta­sí­tá­sa ese­tén pedig azon körül­mé­nyek bemu­ta­tá­sát, ame­lyek­re tekin­tet­tel a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt el kell uta­sí­ta­ni.

(7) A bíró­ság

 1. a) a hatá­ro­za­tot
 2. aa) a táma­dott hatá­ro­za­tot hozó ügyész­ség szá­má­ra,
 3. ab) ha a táma­dott hatá­ro­za­tot a nyo­mo­zó ható­ság hozta, a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt meg­kül­dő ügyész­ség szá­má­ra, illet­ve
 4. ac) annak, akire a hatá­ro­zat ren­del­ke­zést tar­tal­maz,
 5. b) a c) pont­ban meg­ha­tá­ro­zott kivé­tel­lel, a felül­bí­rá­la­ti indít­vány elő­ter­jesz­tő­jé­nek a 817/C. § (2) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rin­ti ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tot, illet­ve
 6. c) ha a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt a sér­tett vagy a fel­je­len­tő ter­jesz­tet­te elő, szá­má­ra a hatá­ro­za­tot

kéz­be­sí­ti.

A táma­dott hatá­ro­zat hatá­lyon kívül helye­zé­sét köve­tő eljá­rás

817/G. § (1) Ha a bíró­ság

 1. a) a fel­je­len­tés eluta­sí­tá­sá­ról hozott hatá­ro­za­tot helyez­te hatá­lyon kívül, a nyo­mo­zás a hatá­ro­zat meg­ho­za­ta­lá­val külön dön­tés nél­kül meg­in­dul,
 2. b) az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­ről hozott hatá­ro­za­tot helyez­te hatá­lyon kívül, az eljá­rás a hatá­ro­zat meg­ho­za­ta­lá­val külön dön­tés nél­kül foly­ta­tó­dik.

(2) Az eljá­rás foly­ta­tá­sá­ra a 400. §-ban meg­ha­tá­ro­zot­tak nem alkal­maz­ha­tók. Ha az ügy­ben koráb­ban gya­nú­sí­tás­ra került sor, és a gya­nú­sí­tás tör­vé­nyi fel­té­te­lei fenn­áll­nak, a koráb­bi gya­nú­sí­tot­tal a gya­nú­sí­tást ismé­tel­ten közöl­ni kell. Ilyen eset­ben a nyo­mo­zás 351. § sze­rin­ti határ­ide­jé­be nem szá­mít bele az eljá­rás meg­szün­te­té­se és a gya­nú­sí­tás ismé­telt köz­lé­se közöt­ti idő­tar­tam.

(3) A nyo­mo­zás meg­in­du­lá­sa vagy az eljá­rás foly­ta­tá­sa ese­tén az ügyész­ség vagy a nyo­mo­zó ható­ság a bíró­sá­gi hatá­ro­zat indo­ko­lá­sá­ban meg­ha­tá­ro­zot­tak ala­pul­vé­te­lé­vel, fel­de­rí­tet­len­ség ese­tén az ott meg­ha­tá­ro­zott hiá­nyos­sá­gok kikü­szö­bö­lé­sé­re töre­ked­ve foly­tat­ja az eljá­rást.

(4) A nyo­mo­zás meg­in­du­lá­sa vagy az eljá­rás foly­ta­tá­sa ese­tén

 1. a) az ügyész­ség a fel­de­rí­tés során is a 26. § (3) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zott irá­nyí­tá­si jog­kö­rö­ket gya­ko­rol­ja,
 2. b) az eljá­rást meg­szün­te­tő hatá­ro­zat meg­ho­za­ta­lá­ra az irá­nyí­tá­si jog­kört gya­kor­ló elő­ze­tes jóvá­ha­gyá­sá­val kerül­het sor,
 3. c) az eljá­rást meg­szün­te­tő hatá­ro­zat ellen a sér­tett a 369. § (1) bekez­dé­sé­től elté­rő­en panaszt nem nyújt­hat be, a koráb­ban felül­bí­rá­la­ti indít­ványt benyúj­tó sér­tett az e Feje­zet ren­del­ke­zé­sei sze­rint nyújt­hat be ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt,
 4. d) az eljá­rást meg­szün­te­tő hatá­ro­zat hatá­lyon kívül helye­zé­sé­re hiva­tal­ból, illet­ve a gya­nú­sí­tott, a védő, a vagyo­ni érde­kelt vagy az egyéb érde­kelt által az eljá­rást meg­szün­te­tő hatá­ro­zat ellen beje­len­tett panasz elbí­rá­lá­sa során akkor kerül­het sor, ha vád­in­dít­ványt nem nyúj­tot­tak be.

(5) A nyo­mo­zás meg­in­du­lá­sa vagy az eljá­rás foly­ta­tá­sa ese­tén a felül­bí­rá­la­ti indít­vány elő­ter­jesz­tő­je a továb­bi­ak­ban jogo­sult arra, hogy bizo­nyí­té­kot ter­jesszen elő, illet­ve ész­re­vé­telt tegyen.

Ismé­telt felül­bí­rá­lat

817/H. § (1) Ha az ügyész­ség vagy a nyo­mo­zó ható­ság a 817/G. § sze­rint foly­ta­tott eljá­rás­ban az eljá­rást a 398. § (1) bekez­dés a)-d) vagy i) pont­ja, illet­ve (2) bekez­dés a) pont­ja alap­ján meg­szün­te­ti, ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sá­nak van helye. Nincs helye ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sá­nak a 817/B. § (2) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zott ese­tek­ben.

(2) Ha az (1) bekez­dés alap­ján ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sá­nak van helye, az ügyész­ség vagy a nyo­mo­zó ható­ság az ano­ni­mi­zált ügy­irat­jegy­zék­kel együtt

 1. a) a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sér­tett és fel­je­len­tő részé­re a hatá­ro­za­tát,
 2. b) a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő, a 817/C. § (6) és (7) bekez­dé­se sze­rin­ti sze­mély részé­re az ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tát

kéz­be­sí­ti.

(3) Ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt kizá­ró­lag a koráb­ban felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély nyújt­hat be. A koráb­ban felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély a meg­szün­te­tés­ről szóló hatá­ro­zat kéz­be­sí­té­sé­től szá­mí­tott egy hóna­pon belül nyújt­hat be a hatá­ro­zat­tal szem­ben ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt.

(4) A sér­tett és a fel­je­len­tő kivé­te­lé­vel az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sa előtt az ügy­ira­tok közül kizá­ró­lag az ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tot, illet­ve az ano­ni­mi­zált ügy­irat­jegy­zé­ket ismer­he­ti meg.

(5) Az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sá­nak az (1) bekez­dés sze­rin­ti hatá­ro­zat ren­del­ke­zé­se­i­re - a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dé­sek­re vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sek kivé­te­lé­vel - halasz­tó hatá­lya van.

(6) Az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt a hatá­ro­za­tot hozó ügyész­ség­nél vagy nyo­mo­zó ható­ság­nál kell elő­ter­jesz­te­ni. Az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt meg kell indo­kol­ni és ahhoz az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély csa­tol­hat­ja a ren­del­ke­zé­sé­re álló, az indít­vá­nyo­zó állás­pont­ja sze­rint az ügy­ben bizo­nyí­tan­dó tény bizo­nyí­tá­sá­ra alkal­mas ada­to­kat, ira­to­kat, nyi­lat­ko­za­to­kat. A hatá­ro­za­tot hozó ügyész­ség vagy nyo­mo­zó ható­ság az elő­ter­jesz­té­sé­re nyit­va álló határ­idő lejár­tát köve­tő­en három napon belül az indít­ványt és az ahhoz csa­tolt ira­to­kat meg­kül­di a bíró­ság­nak.

(7) Az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány elbí­rá­lá­sá­ra a 817/E. § és 817/F. § ren­del­ke­zé­se­it kell alkal­maz­ni. Ha a hatá­ro­zat hatá­lyon kívül helye­zé­sé­nek lenne helye, a bíró­ság a hatá­ro­zat hatá­lyon kívül helye­zé­se helyett meg­ál­la­pít­ja, hogy vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­nak lehet helye. Ha a bíró­ság meg­ál­la­pít­ja, hogy vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­nak van helye, az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány (5) bekez­dés sze­rin­ti fel­füg­gesz­tő hatá­lya a vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­ra ren­del­ke­zés­re álló határ­idő lejár­tá­ig, illet­ve vád­in­dít­vány benyúj­tá­sa ese­tén a bíró­ság­nak a tár­gya­lás elő­ké­szí­té­se során hozott hatá­ro­za­tá­ig tart.

(8) Ha a bíró­ság meg­ál­la­pít­ja, hogy vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­nak van helye, és az eljá­rás­ban több sze­mély ter­jesz­tett elő ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt, a bíró­ság a hatá­ro­za­tá­nak kéz­be­sí­té­se során tájé­koz­ta­tást nyújt a többi ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély jogi kép­vi­se­lő­jé­nek a nevé­ről, vala­mint a ren­del­ke­zés­re álló elér­he­tő­sé­gé­ről.

Vád­in­dít­vány benyúj­tá­sa

817/I. § (1) Ha a bíró­ság meg­ál­la­pít­ja, hogy vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­nak van helye, és ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt kizá­ró­lag az Integ­ri­tás Ható­ság nyúj­tott be, a táma­dott hatá­ro­za­tot hozó, illet­ve ha a táma­dott hatá­ro­za­tot a nyo­mo­zó ható­ság hozta, a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt meg­kül­dő ügyész­ség a bíró­ság­nak az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány elbí­rá­lá­sá­ról hozott hatá­ro­za­tá­nak a kéz­be­sí­té­sé­től szá­mí­tott öt mun­ka­na­pon belül egy hónap­ra köz­zé­te­szi

 1. a) az ano­ni­mi­zált ügy­irat­jegy­zé­ket,
 2. b) az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vánnyal táma­dott ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tot,
 3. c) a bíró­ság­nak az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vánnyal kap­cso­lat­ban hozott, a 817/C. § (2) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rint ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tát,
 4. d) a bíró­ság­nak a felül­bí­rá­la­ti indít­vánnyal kap­cso­lat­ban hozott, a 817/C. § (2) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rint ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­tát.

(2) Az ano­ni­mi­zált hatá­ro­zat, az ano­ni­mi­zált ügy­irat­jegy­zék, illet­ve a bíró­ság ano­ni­mi­zált hatá­ro­za­ta­i­nak a köz­zé­té­te­lé­re alkal­maz­ni kell a 817/C. § (3) és (4) bekez­dé­sét.

(3) A köz­zé­té­tel során tájé­koz­ta­tást kell nyúj­ta­ni arról, hogy a hatá­ro­zat­tal szem­ben az (1) bekez­dés­ben meg­ha­tá­ro­zot­tak­ra tekin­tet­tel vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­ra van lehe­tő­ség, a vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­nak a fel­té­te­le­i­ről, a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély joga­i­ról és köte­le­zett­sé­ge­i­ről, a vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­nak a határ­ide­jé­ről és arról a szerv­ről, ahová a vád­in­dít­vány benyújt­ha­tó.

(4) Ha az eljá­rás­ban sér­tett is részt vett, a pót­ma­gán­vád­ra vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sek alkal­ma­zá­sá­nak nincs helye és a sér­tett az e Feje­zet sze­rin­ti eljá­rás­ban lép­het fel.

(5) Ahol e tör­vény vád­ira­tot említ, ott a bíró­ság által befo­ga­dott vád­in­dít­ványt is érte­ni kell.

817/J. § (1) A (2) és (3) bekez­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott kivé­tel­lel vád­in­dít­ványt kizá­ró­lag a koráb­ban ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély nyújt­hat be.

(2) Az Integ­ri­tás Ható­ság vád­in­dít­ványt nem nyújt­hat be, illet­ve nem jár­hat el vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­ként.

(3) Ha ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt kizá­ró­lag az Integ­ri­tás Ható­ság nyúj­tott be, bár­mely ter­mé­sze­tes vagy nem ter­mé­sze­tes sze­mély vád­in­dít­ványt nyújt­hat be. Az állam és a köz­ha­tal­mat gya­kor­ló szerv nem jogo­sult vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­ra, illet­ve nem jár­hat el vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­ként.

(4) Ha ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt több sze­mély ter­jesz­tett elő, közü­lük egy jogo­sult az eljá­rás­ban a továb­bi­ak­ban a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­ként eljár­ni. Ebben az eset­ben a koráb­ban ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt benyúj­tók meg­egye­zé­sé­től függ, hogy az eljá­rás­ban a továb­bi­ak­ban melyi­kük jár el a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­ként. A meg­egye­zés­re a bíró­ság­nak az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány elbí­rá­lá­sá­ról hozott hatá­ro­za­tá­nak a kéz­be­sí­té­sé­től szá­mí­tott tizen­öt nap áll ren­del­ke­zés­re. Ha a meg­egye­zés nem jön létre, a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mélyt az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány elbí­rá­lá­sá­ra jogo­sult bíró­ság jelö­li ki. A vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lés­re vonat­ko­zó indít­ványt a bíró­ság­nak az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány elbí­rá­lá­sá­ról hozott hatá­ro­za­tá­nak a kéz­be­sí­té­sé­től szá­mí­tott húsz napon belül kell benyúj­ta­ni az eljá­rást meg­szün­te­tő hatá­ro­za­tot hozó ható­ság­nál.

(5) Az ügyész­ség vagy az ügyész­ség útján a nyo­mo­zó ható­ság az indít­vá­nyo­kat az ügy­ira­tok­kal együtt a (4) bekez­dés sze­rin­ti határ­időt köve­tő­en hala­dék­ta­la­nul meg­kül­di az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány elbí­rá­lá­sá­ra jogo­sult bíró­ság­nak. A bíró­ság nyolc napon belül hatá­roz a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély kije­lö­lé­sé­ről.

(6) Ha a fel­je­len­tő vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lé­sé­re vonat­ko­zó indít­ványt nyúj­tott be, a bíró­ság a fel­je­len­tőt jelö­li ki.

(7) Ha a fel­je­len­tő nem nyúj­tott be a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lé­sé­re vonat­ko­zó indít­ványt, azon­ban a sér­tett a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lé­sé­re vonat­ko­zó indít­ványt benyúj­tott, a bíró­ság a sér­tet­tet jelö­li ki.

(8) Ha több sze­mély ter­jesz­tett elő ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt, a bíró­ság a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély kije­lö­lé­sé­ről annak mér­le­ge­lé­sé­vel dönt, hogy mely indít­vá­nyo­zó kije­lö­lé­sé­vel ért egyet a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mé­lyek több­sé­ge.

(9) Ha a (3) bekez­dés sze­rin­ti eset­ben az erre jogo­sult sze­mély vád­in­dít­ványt kíván benyúj­ta­ni, a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mélyt az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány elbí­rá­lá­sá­ra jogo­sult bíró­ság jelö­li ki. A vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lés­re vonat­ko­zó indít­ványt a 817/I. § (1) bekez­dé­se sze­rin­ti köz­zé­té­tel­től szá­mí­tott egy hóna­pon belül kell benyúj­ta­ni az eljá­rást meg­szün­te­tő hatá­ro­za­tot hozó ható­ság­nál. Az ügyész­ség vagy az ügyész­ség útján a nyo­mo­zó ható­ság az indít­ványt az ügy­ira­tok­kal együtt a határ­időt köve­tő­en hala­dék­ta­la­nul meg­kül­di az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány elbí­rá­lá­sá­ra jogo­sult bíró­ság­nak. A bíró­ság nyolc napon belül hatá­roz a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély kije­lö­lé­sé­ről.

(10) A bíró­ság dön­té­se ellen jog­or­vos­lat­nak nincs helye.

817/K. § (1) Ha a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mélyt a bíró­ság jelö­li ki, a vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­nak határ­ide­jét a bíró­ság dön­té­sé­nek a kéz­be­sí­té­sé­től kell szá­mí­ta­ni.

(2) Ha a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély az eljá­rás során meg­hal vagy tar­tós, súlyos beteg­sé­ge miatt nem tud az eljá­rás­ban részt venni,

 1. a) a többi, koráb­ban ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély jogo­sult az újabb, a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­ként eljá­ró sze­mély­ről meg­egyez­ni vagy a 817/J. § (4)-(8) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rint a bíró­ság kije­lö­lé­sét indít­vá­nyoz­ni, illet­ve
 2. b) a 817/J. § (3) bekez­dé­se sze­rin­ti eset­ben a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lés­re vonat­ko­zó indít­ványt benyúj­tó sze­mély jogo­sult a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a bíró­ság kije­lö­lé­sét indít­vá­nyoz­ni.

(3) Ha a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mélyt a bíró­ság jelöl­te ki és ez a sze­mély a vád­in­dít­ványt határ­időn belül nem nyújt­ja be, a vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­ra ren­del­ke­zés­re álló határ­időt köve­tő tizen­öt napon belül

 1. a) a többi, koráb­ban ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély jogo­sult egy alka­lom­mal újabb, a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­ként eljá­ró sze­mély­ről meg­egyez­ni, , illet­ve
 2. b) a 817/J. § (3) bekez­dé­se sze­rin­ti eset­ben a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lés­re vonat­ko­zó indít­ványt benyúj­tó sze­mély jogo­sult a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a bíró­ság kije­lö­lé­sét indít­vá­nyoz­ni.

(4) A (3) bekez­dés sze­rin­ti újabb vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély a vád­in­dít­ványt a meg­ál­la­po­dás­tól, illet­ve a bíró­ság kije­lö­lés­ről szóló vég­zé­sé­nek kéz­be­sí­té­sé­től szá­mí­tott tizen­öt napon belül nyújt­hat­ja be.

817/L. § A vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély szá­má­ra lehe­tő­sé­get kell adni arra, hogy a zár­tan kezelt ügy­ira­tok kivé­te­lé­vel az ügy­ira­to­kat meg­is­mer­hes­se. Az ügy­ira­tok meg­is­me­ré­sé­re jogo­sult sze­mély és a jogi kép­vi­se­lő­je az ügy­ira­to­kat kizá­ró­lag az e Feje­zet sze­rin­ti eljá­rás cél­já­ból hasz­nál­hat­ja fel. A meg­is­mert ügy­ira­tot tilos nyil­vá­nos­ság­ra hozni.

817/M. § (1) A vád­in­dít­ványt a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély

 1. a) a bíró­ság­nak az ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­vány elbí­rá­lá­sá­ról hozott hatá­ro­za­tá­nak a kéz­be­sí­té­sé­től, illet­ve
 2. b) a 817/J. § (3) bekez­dé­se sze­rin­ti eset­ben a bíró­ság­nak a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rin­ti kije­lö­lé­sé­ről hozott vég­zés kéz­be­sí­té­sé­től

szá­mí­tott két hóna­pon belül nyújt­hat­ja be.

(2) A vád­in­dít­ványt a 817/H. § (1) bekez­dé­se sze­rin­ti hatá­ro­za­tot hozó ügyész­ség­nél vagy nyo­mo­zó ható­ság­nál kell benyúj­ta­ni. A vád­in­dít­ványt a beér­ke­zé­sé­től szá­mí­tott nyolc napon belül az ügyész­ség vagy az ügyész­ség útján a nyo­mo­zó ható­ság az ügy­ira­tok­kal együtt továb­bít­ja a 19-22. § alap­ján hatás­kör­rel és ille­té­kes­ség­gel ren­del­ke­ző bíró­ság­hoz. A bíró­ság ille­té­kes­sé­ge a 21. § (3) bekez­dé­se alap­ján nem álla­pít­ha­tó meg.

(3) A vád­in­dít­vány tar­tal­maz­za

 1. a) a 422. § (1) bekez­dés a)-c) pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zot­ta­kat,
 2. b) a 422. § (2) bekez­dés a) pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zot­ta­kat és
 3. c) az egyes cse­lek­mé­nyek, illet­ve rész­cse­lek­mé­nyek bizo­nyí­tá­sá­val össze­füg­gő bizo­nyí­tá­si indít­vá­nyo­kat.

(4) A vád­in­dít­vány­hoz csa­tol­ni lehet a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély ren­del­ke­zé­sé­re álló, az állás­pont­ja sze­rint az ügy­ben bizo­nyí­tan­dó tény bizo­nyí­tá­sá­ra alkal­mas ada­to­kat, ira­to­kat, nyi­lat­ko­za­to­kat.

A vád­in­dít­vány elő­ze­tes vizs­gá­la­ta

817/N. § (1) A bíró­ság a vád­in­dít­ványt nem ügy­dön­tő vég­zés­sel eluta­sít­ja, ha

 1. a) a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély a vád­in­dít­ványt a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott határ­idő eltel­te után nyúj­tot­ta be,
 2. b) a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­nek nincs jogi kép­vi­se­lő­je,
 3. c) a vád­in­dít­ványt benyúj­tó sze­mély e tör­vény alap­ján vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­ra nem jogo­sult,
 4. d) a vád­in­dít­vány tár­gyá­vá tett cse­lek­mény nem köz­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­val vagy köz­va­gyon keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos kiemelt bűn­cse­lek­mény,
 5. e) a vád­in­dít­vány nem tar­tal­maz­za a 817/M. § (3) bekez­dés a) és b) pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zot­ta­kat, illet­ve
 6. f) a vád­in­dít­ványt nem a jogi kép­vi­se­lő útján nyúj­tot­ták be.

(2) A vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély a vád­in­dít­vány eluta­sí­tá­sá­ról ren­del­ke­ző nem ügy­dön­tő vég­zés kéz­be­sí­té­sé­től szá­mí­tott tizen­öt napon belül a vád­in­dít­ványt ismé­tel­ten benyújt­hat­ja, ha azt a bíró­ság az (1) bekez­dés b), e) vagy f) pont­ja alap­ján uta­sí­tot­ta el, és az eluta­sí­tás oka már nem áll fenn.

(3) A bíró­ság a vád­in­dít­ványt nem uta­sít­hat­ja el azon okból, hogy az nem tar­tal­maz­za a vád­in­dít­vány­ban vád­lott­ként meg­je­lölt sze­mély­nek a 184. § (2) bekez­dé­sé­ben fel­so­rolt sze­mé­lyes ada­ta­it, és azok az ügy­ira­tok­ból sem álla­pít­ha­tók meg, ha a ter­helt sze­mély­azo­nos­sá­ga ezek hiá­nyá­ban is két­sé­get kizá­ró­an meg­ál­la­pít­ha­tó.

(4) Az (1) bekez­dés d) pont­ja nem alkal­maz­ha­tó, ha a vád­in­dít­vány tár­gyá­vá tett cse­lek­mény olyan bűn­cse­lek­mény, amely a vád­in­dít­vány tár­gyá­vá tett köz­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­val vagy köz­va­gyon keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos kiemelt bűn­cse­lek­ménnyel szo­ros össze­füg­gés­ben áll.

(5) A vád­in­dít­vány elő­ze­tes vizs­gá­la­ta során ülés nem tart­ha­tó.

(6) Ha a bíró­ság a vád­in­dít­ványt nem ügy­dön­tő vég­zés­sel eluta­sít­ja, a hatá­ro­za­tát a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­nek kéz­be­sí­ti.

(7) A vád­in­dít­vány eluta­sí­tá­sa ellen fel­leb­be­zés­nek nincs helye.

A vád­in­dít­vány meg­ala­po­zott­sá­gá­nak a vizs­gá­la­ta

817/O. § (1) Ha a vád­in­dít­vány eluta­sí­tá­sá­nak nincs helye, a bíró­ság a vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­tól szá­mí­tott két hóna­pon belül meg­vizs­gál­ja, hogy a vád­in­dít­vány­ban vád­lott­ként meg­je­lölt sze­mély meg­ala­po­zot­tan gyanúsítható-e a vád­in­dít­vány tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel.

(2) A bíró­ság a vád­in­dít­vány meg­ala­po­zott­sá­gá­nak elbí­rá­lá­sa­kor tel­jes­kö­rű­en meg­vizs­gál­ja az ügy ügy­ira­ta­it és a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély által csa­tolt ada­to­kat, ira­to­kat, nyi­lat­ko­za­to­kat.

817/P. § (1) A bíró­ság nem ügy­dön­tő vég­zé­sé­vel a vád­in­dít­ványt

 1. a) eluta­sít­ja, ha a vád­in­dít­vány­ban vád­lott­ként meg­je­lölt sze­mély a vád­in­dít­vány tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel nem gya­nú­sít­ha­tó meg­ala­po­zot­tan,
 2. b) rész­ben eluta­sít­ja, ha a vád­in­dít­vány­ban vád­lott­ként meg­je­lölt vala­mely sze­mély a vád­in­dít­vány tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel, vagy a vád­in­dít­vány­ban vád­lott­ként meg­je­lölt sze­mély a vád­in­dít­vány tár­gyá­vá tett vala­mely bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel nem gya­nú­sít­ha­tó meg­ala­po­zot­tan.

(2) Ha a vád­in­dít­vány vizs­gá­la­ta során adat merül fel arra, hogy a vád­in­dít­vány­ban vád­lott­ként meg­je­lölt sze­mély men­tes­sé­get élve­ző sze­mély és a vád­in­dít­vány eluta­sí­tá­sá­nak az érin­tett ese­té­ben nincs helye, a bíró­ság indít­vá­nyoz­za a men­tes­ség fel­füg­gesz­té­sé­re jogo­sult dön­té­sét. Ha a men­tes­ség fel­füg­gesz­té­sé­re jogo­sult a men­tes­sé­get nem füg­gesz­ti fel, a bíró­ság a vád­in­dít­ványt eluta­sít­ja vagy rész­ben eluta­sít­ja.

(3) A vád­in­dít­vány meg­ala­po­zott­sá­gá­nak a vizs­gá­la­ta során ülés nem tart­ha­tó.

(4) Ha a bíró­ság a vád­in­dít­ványt nem ügy­dön­tő vég­zés­sel eluta­sít­ja vagy rész­ben eluta­sít­ja, a hatá­ro­za­tát a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­nek kéz­be­sí­ti.

(5) Ha a bíró­ság a vád­in­dít­ványt rész­ben eluta­sít­ja, a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély köte­les a hatá­ro­zat kéz­be­sí­té­sé­től szá­mí­tott tizen­öt napon belül az eluta­sí­tott vád­in­dít­vá­nyi része­ket nem tar­tal­ma­zó vád­in­dít­ványt a bíró­ság­nak ismé­tel­ten benyúj­ta­ni. Ha a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély ezt elmu­laszt­ja, a bíró­ság az eljá­rást ügy­dön­tő vég­zés­sel meg­szün­te­ti. Erre a nem ügy­dön­tő vég­zés­ben a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mélyt figyel­mez­tet­ni kell.

A bíró­sá­gi eljá­rás sza­bá­lyai a vád­in­dít­vány befo­ga­dá­sát köve­tő­en

817/Q. § (1) Ha a vád­in­dít­vány eluta­sí­tá­sá­nak nincs helye, a bíró­ság

 1. a) azt hala­dék­ta­la­nul meg­kül­di a vád­lott­nak,
 2. b) gon­dos­ko­dik arról, hogy a bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök a tár­gya­lá­son ren­del­ke­zés­re áll­ja­nak, illet­ve
 3. c) kény­szer­in­téz­ke­dést ren­del­het el.

(2) A vád­in­dít­vány vád­lott­nak tör­té­nő kéz­be­sí­té­sét köve­tő­en az eljá­rás­ban védő rész­vé­te­le köte­le­ző.

(3) A vád­lott és a védő a vád­in­dít­vány kéz­be­sí­té­se után jogo­sult az eljá­rás ügy­ira­ta­i­nak a meg­is­me­ré­sé­re.

(4) Ha a vád­lott az eljá­rás­ban nem a magyar nyel­vet hasz­nál­ta, a vád­in­dít­vány vád­lott­ra vonat­ko­zó részé­nek az álta­la az eljá­rás­ban hasz­nált nyelv­re tör­té­nő lefor­dí­tá­sá­ról a bíró­ság gon­dos­ko­dik.

817/R. § (1) A vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély a bíró­sá­gi eljá­rás­ban - ha e tör­vény más­képp nem ren­del­ke­zik - az ügyész­ség joga­it gya­ko­rol­ja, és az ügyész­ség fel­ada­ta­it látja el, ide­ért­ve a vád­lott sze­mé­lyi sza­bad­sá­gát érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­nek, továb­bá az elfo­ga­tó­pa­rancs kibo­csá­tá­sá­nak indít­vá­nyo­zá­sát. A vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély a vádat nem ter­jeszt­he­ti ki.

(2) A vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély a vádat bár­mi­kor ejt­he­ti. A vád ejté­sét nem köte­les indo­kol­ni. A bíró­ság az eljá­rást meg­szün­te­ti, ha a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély a vádat ejtet­te.

(3) A tár­gya­lás veze­té­se és rend­jé­nek fenn­tar­tá­sa köré­ben hozott hatá­ro­zat kivé­te­lé­vel a hatá­ro­za­tot közöl­ni kell a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­méllyel.

(4) A vád­in­dít­vány alap­ján foly­ta­tott ügy­höz más ügyet nem lehet egye­sí­te­ni, kivé­ve, ha a vád­lot­tat koráb­ban akár magán­vá­das, akár köz­vá­das ügy­ben pró­bá­ra bocsá­tot­ták.

817/S. § (1) A (2) bekez­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott kivé­tel­lel a tár­gya­lá­son a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély jogi kép­vi­se­lő­jé­nek a jelen­lé­te köte­le­ző. Ha a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély a tár­gya­lá­son nincs jelen, a jogi kép­vi­se­lő­je jogo­sult a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt vevő sze­mé­lyek­nek kér­dést fel­ten­ni és indít­ványt elő­ter­jesz­te­ni, nem érint­ve a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély 817/R. § (1) és (2) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zott joga­it.

(2) Ha a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély jogi kép­vi­se­lő­je a tár­gya­lá­son nem jele­nik meg, és magát ala­pos okkal, elő­ze­te­sen, hala­dék­ta­la­nul nem men­tet­te ki, de a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély jelen van, a bíró­ság a tár­gya­lást meg­tart­ja, azon­ban a jogi kép­vi­se­lőt rend­bír­ság­gal kell súj­ta­ni. A bíró­ság erre a jogi kép­vi­se­lőt az idé­zés­ben figyel­mez­te­ti.

(3) Ha a tár­gya­lá­son a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély és a jogi kép­vi­se­lő­je sem jele­nik meg, és magát ala­pos okkal, elő­ze­te­sen, hala­dék­ta­la­nul nem men­tet­te ki, vagy mind­két sze­mély önhi­bá­já­ból olyan álla­pot­ban jele­nik meg, hogy az eljá­rá­si köte­le­zett­sé­ge­it nem képes tel­je­sí­te­ni, továb­bá, ha mind­két sze­mély az eljá­rá­si cse­lek­mény­ről enge­dély nél­kül távo­zik, a bíró­ság az eljá­rást ügy­dön­tő vég­zés­sel meg­szün­te­ti. A vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mélyt az érte­sí­tés­ben, illet­ve a jogi kép­vi­se­lőt az idé­zés­ben erre figyel­mez­tet­ni kell.

(4) A vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély jogi kép­vi­se­lő­je a tár­gya­lás­ról ismé­telt vagy súlyos rend­za­va­rá­sa ese­tén sem uta­sít­ha­tó ki, illet­ve vezet­tet­he­tő ki. Ha a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély jogi kép­vi­se­lő­je a rend­za­va­rás­sal nem hagy fel, és ezzel lehe­tet­len­né teszi a tár­gya­lás jelen­lé­té­ben való foly­ta­tá­sát, a jogi kép­vi­se­lőt rend­bír­ság­gal kell súj­ta­ni, és a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély más jogi kép­vi­se­lőt hatal­maz­hat meg. Ha ez nyom­ban nem lehet­sé­ges, a bíró­ság a tár­gya­lást a rend­za­va­ró jogi kép­vi­se­lő költ­sé­gé­re elna­pol­ja.

(5) Ha a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély jogi kép­vi­se­le­te az eljá­rás­ban meg­szű­nik, és a követ­ke­ző tár­gya­lá­si napig a jogi kép­vi­se­le­té­ről nem gon­dos­ko­dik, a bíró­ság az eljá­rást ügy­dön­tő vég­zés­sel meg­szün­te­ti.

(6) Ha vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély az eljá­rás során meg­hal vagy tar­tós, súlyos beteg­sé­ge miatt nem tud az eljá­rás­ban részt venni, a bíró­ság erről a többi ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mélyt, illet­ve a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lés­re vonat­ko­zó indít­ványt benyúj­tó többi sze­mélyt tájé­koz­tat­ja. A többi ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély a tájé­koz­ta­tás­tól szá­mí­tott 15 napon belül jogo­sult az újabb, vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­ként eljá­ró sze­mély­ről meg­egyez­ni. A 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lés­re vonat­ko­zó indít­ványt benyúj­tó többi sze­mély a tájé­koz­ta­tás­tól szá­mí­tott 15 napon belül jogo­sult a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a tár­gya­lást foly­ta­tó bíró­ság kije­lö­lé­sét indít­vá­nyoz­ni.

(7) Ha a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mélyt a bíró­ság jelöl­te ki és e sze­mély a vádat ejtet­te vagy a bíró­ság az eljá­rást a 817/P. § (5) bekez­dé­se vagy a (3) és (5) bekez­dés alap­ján meg­szün­te­ti, a bíró­ság az eljá­rást meg­szün­te­tő hatá­ro­za­tát a többi ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély, illet­ve a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lés­re vonat­ko­zó indít­ványt benyúj­tó többi sze­mély részé­re is kéz­be­sí­ti.

(8) A (7) bekez­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott eset­ben a többi ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elő­ter­jesz­tő sze­mély jogo­sult egy alka­lom­mal a kéz­be­sí­tés­től szá­mí­tott tizen­öt napon belül újabb vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­ként eljá­ró sze­mély­ről meg­egyez­ni, aki tizen­öt napon belül a vád ejté­sét vissza­von­hat­ja vagy a mulasz­tást pótol­hat­ja. Ebben az eset­ben az eljá­rást foly­tat­ni kell.

(9) A (7) bekez­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott eset­ben a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­kén­ti kije­lö­lés­re vonat­ko­zó indít­ványt benyúj­tó többi sze­mély a kéz­be­sí­tés­től szá­mí­tott tizen­öt napon belül jogo­sult a 817/J. § (9) bekez­dé­se sze­rint az eljá­rást meg­szün­te­tő hatá­ro­za­tot hozó bíró­ság kije­lö­lé­sét indít­vá­nyoz­ni. A bíró­ság által kije­lölt újabb vád­kép­vi­se­let­re jogo­sult sze­mély tizen­öt napon belül a vád ejté­sét vissza­von­hat­ja vagy a mulasz­tást pótol­hat­ja. Ebben az eset­ben az eljá­rást foly­tat­ni kell.

A fel­leb­be­zés

817/T. § (1) A bíró­ság íté­le­te ellen a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély fel­leb­be­zést nem jelent­het be.

(2) Fel­leb­be­zés beje­len­té­se ese­tén a bíró­ság az ügy­ira­to­kat köz­vet­le­nül ter­jesz­ti fel a fel­leb­be­zés elbí­rá­lá­sá­ra jogo­sult bíró­ság­hoz.

(3) Az e Feje­zet sze­rin­ti eljá­rás­ban hozott jog­erős ügy­dön­tő hatá­ro­za­tot a bíró­ság meg­kül­di az ügy­ben koráb­ban eljárt ügyész­ség­nek is.

(4) A másod­fo­kú bíró­ság a 817/S. § (3) és (5) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zott eset­ben az első­fo­kú bíró­ság hatá­ro­za­tát hatá­lyon kívül helye­zi és az eljá­rást meg­szün­te­ti.

A bűn­ügyi költ­ség

817/U. § (1) Ha a bíró­ság a vád­lot­tat fel­men­tet­te vagy vele szem­ben az eljá­rást meg­szün­tet­te, a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély vise­li a 145. § (1) bekez­dé­sé­ben és az 576. § (1) bekez­dés b) pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott bűn­ügyi költ­ség­ből azt a költ­sé­get, amely a bíró­sá­gi eljá­rás során kelet­ke­zett.

(2) Ha a bíró­ság a vád­lot­tat az 566. § (3) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zott eset kivé­te­lé­vel fel­men­ti, vagy vele szem­ben az eljá­rást vád­ej­tés miatt meg­szün­te­ti, a vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély az ügy­dön­tő hatá­ro­zat jog­erő­re emel­ke­dé­sé­től szá­mí­tott egy hóna­pon belül - jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott mér­ték­ben - meg­té­rí­ti a vád­lott meg­ha­tal­ma­zott védő­jé­nek azon díját és költ­sé­gét, amely a bíró­sá­gi eljá­rás során kelet­ke­zett.

(3) A vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mélyt csak azzal a cse­lek­ménnyel, illet­ve a tény­ál­lás­nak azzal a részé­vel kap­cso­lat­ban fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re és a (2) bekez­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott díj és költ­ség azon részé­nek meg­té­rí­té­sé­re lehet köte­lez­ni, amely­re a bíró­ság az 566. § (3) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zott eset kivé­te­lé­vel fel­men­tő íté­le­tet hozott vagy az eljá­rást meg­szün­tet­te.

A rend­kí­vü­li jog­or­vos­la­tok­ra vonat­ko­zó elté­rő sza­bá­lyok

817/V. § (1) A vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély per­újí­tá­si indít­ványt, felül­vizs­gá­la­ti indít­ványt nem ter­jeszt­het elő.

(2) Az e Feje­zet sze­rin­ti eljá­rás­ban hozott hatá­ro­zat ellen tör­vé­nyes­ség érde­ké­ben beje­len­tett jog­or­vos­lat­nak nincs helye.

(3) Az e Feje­zet sze­rin­ti eljá­rás­ban a C. Feje­zet, a CI. Feje­zet és a CIII. Feje­zet alkal­ma­zá­sá­nak nincs helye. A vád­in­dít­vány kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély külön­le­ges eljá­rá­sok lefoly­ta­tá­sát nem indít­vá­nyoz­hat­ja.

A bün­te­tő­el­já­rás meg­in­du­lá­sa miat­ti hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mé­nyek­re vonat­ko­zó sza­bá­lyok

817/W. § A bün­te­tő­el­já­rás meg­in­du­lá­sa miat­ti hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mé­nyek tekin­te­té­ben a pót­ma­gán­vá­das eljá­rá­sá­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat kell alkal­maz­ni azon sze­mély vonat­ko­zá­sá­ban, aki­vel szem­ben e Feje­zet ren­del­ke­zé­sei alap­ján vád­in­dít­ványt nyúj­ta­nak be.


876/C. § (1) A CV/A. Feje­zet­ben meg­ha­tá­ro­zott ren­del­ke­zé­sek 2022. decem­ber 31. nap­já­ig nem alkal­maz­ha­tók.

(2) A CV/A. Feje­zet­ben meg­ha­tá­ro­zott ren­del­ke­zé­se­ket a 2022. decem­ber 31-ét köve­tő­en tett fel­je­len­té­sek­re és indult eljá­rá­sok­ban kell alkal­maz­ni.