Főoldal » Anonimizált határozatok

Anonimizált határozatok

a közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt
bűncselekmények kapcsán folytatott eljárásokban

Tisztelt Látogató!

Ezen a felületen

chevron

a köz­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­val vagy köz­va­gyon keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos, a Bün­te­tő­el­já­rá­si Tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folyt eljá­rá­sok­ban hozott

chevron

azon ano­ni­mi­zált ügyész­sé­gi hatá­ro­za­to­kat és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó ano­ni­mi­zált ügy­irat­jegy­zé­ket talál­ja meg,

chevron

ame­lyek kap­csán a cse­lek­ménnyel köz­vet­le­nül nem érin­tett, „kívül­ál­ló” sze­mély

chevron

felül­bí­rá­la­ti indít­ványt nyújt­hat be.

A felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sá­val kap­cso­la­tos min­den fon­tos infor­má­ci­ót meg­ta­lál itt:

Ezen az olda­lon kizá­ró­lag az ügyész­ség által hozott hatá­ro­za­tok és az adott ügyek­hez kap­cso­ló­dó ügy­irat­jegy­zé­kek sze­re­pel­nek ano­ni­mi­zált formában.

Ha nem ügyész­sé­gi hatá­ro­za­tot keres:

Felül­bí­rá­la­ti indítvány

  • az ano­ni­mi­zált hatá­ro­zat köz­zé­té­te­lé­től szá­mí­tott 1 hóna­pon belül,
  • a hatá­ro­za­tot hozó nyo­mo­zó ható­ság­hoz, ügyész­ség­hez nyújt­ha­tó be,
  • az eljá­rás­ban a jogi kép­vi­se­let kötelező,
  • az írás­be­li bead­vá­nyok így kizá­ró­lag az elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás sza­bá­lyai sze­rint (nem e-mailben!) ter­jeszt­he­tők elő.

Keresés