Főoldal » Archív » Általános iskolai osztálytársait rabolta ki a két gyermekkorú elkövető

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség elle­nük rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A vád­irat sze­rint az I. és a II. rendű vád­lott hato­dik osz­tá­lyos tanu­lók, akik 2016. novem­ber 18-ától több napon keresz­tül ter­ro­ri­zál­tak két tizen­két éves, ötö­dik osz­tá­lyos gyer­me­ket, tőlük rend­sze­re­sen pénzt köve­tel­tek, őket meg­ve­rés­sel fenye­get­ték. A vád­lot­tak 2016. novem­ber 22-én a sér­tet­te­ket meg­rug­dos­ták és leköp­ték, ami­ért nem adtak nekik pénzt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2016. novem­ber 24-én, a dél­előt­ti órák­ban, az isko­lai büfé­nél ész­re­vet­ték, hogy az álta­luk ter­ro­ri­zált sér­tet­tek egyi­ke egy 2000 Ft-os bank­je­gyet tesz a zse­bé­be, azon­ban még a pul­ton maradt a sér­tett 150 Ft-ja, amit az oda­lé­pő II. rendű vád­lott fel­ka­pott, majd az I. rendű vád­lot­tal együtt kifu­tott az udvarra.

A tizen­két éves sér­tett tar­tott attól, hogy a vád­lot­tak meg­pró­bál­ják tőle elven­ni a 2000 Ft-ját, ezért azt az isko­la­tás­ká­já­ba rej­tet­te, és a tás­kát a folyo­són ruha­ne­műk­kel takar­ta le. Rövid­del ezután a vád­lot­tak oda­men­tek hozzá, és fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja át nekik a 2000 Ft-os bank­je­gyet, majd hir­te­len az I. rendű vád­lott hátra feszí­tet­te a kar­ját. Ekkor jelen volt a másik, a vád­lot­tak által szin­tén ter­ro­ri­zált gye­rek is, a II. rendű vád­lott az ő tor­kát pedig meg­ra­gad­ta. Mind­két vád­lott átku­tat­ta a sér­tet­tek ruhá­za­tát, és a II. rendű vád­lott az egyik sér­tett zse­bé­ből kivett húsz darab, össze­sen 200 Ft érté­kű édes­sé­get, majd elen­ged­ték a sér­tet­te­ket azzal, hogy más­nap­ra hoz­za­nak nekik pénzt, mert ha nem, nagyobb bajuk lesz.

Mivel a vád­lot­tak tud­ták, hogy az egyik sér­tett­nek van 2000 Ft-ja, ezért kis idő múlva a sér­tet­tek után men­tek az udvar­ra, ott őket elgán­csol­ták, majd a fejü­ket egy vakond­tú­rás­ba nyom­ták. A föl­dön fekvő sér­tet­te­ket több­ször meg­rúg­ták, illet­ve az egyik gyer­me­ket nagy erő­vel mell­ka­son ütöt­ték. Ekkor ismé­tel­ten átku­tat­ták mind­két sér­tett ruhá­za­tát, azon­ban a 2000 Ft-ot nem talál­ták meg.

A vád­lot­tak bán­tal­ma­zá­sa miatt az egyik tizen­két éves sér­tett szegy­csont­tö­rést szen­ve­dett, mely sérü­lés nyolc napon túl gyó­gyu­ló, tény­le­ge­sen hat hét. A vád­lot­tak ugyan­ezen sér­tett­nek a lopás­sal 350 Ft kárt okoz­tak, amely nem térült meg.

A nyo­mo­zó ható­ság a foly­ta­tó­la­go­san, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és a súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indí­tott nyo­mo­zást gyer­mek­kor miatt, a tör­vény ere­jé­nél fogva, megszüntette.

A hatá­lyos jog­sza­bá­lyok értel­mé­ben viszont a rab­lás bűn­tet­tét meg­va­ló­sí­tó, tizen­ket­te­dik élet­évét betöl­tő sze­mély bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re von­ha­tó, ezért a Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és  más bűn­cse­lek­mény miatt a vád­irat­ban mind­két vád­lott kap­csán javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, továb­bá mind­ket­tő­jük ese­té­ben az oko­zott kár ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indítványt.