Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Aluljáróban bántalmazták a sértettet - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz három fia­tal fér­fi­val szem­ben, akik 2019 novem­be­ré­ben egy alul­já­ró­ban a föld­re vit­ték és súlyo­san meg­ver­tek egy embert.

A vád­irat sze­rint a három – húszas éve­ik­ben járó – férfi 2019. novem­ber 8-án, késő este a Buda­pest, XIII. kerü­let, Dózsa György úti alul­já­ró­ban oda­ment két haj­lék­ta­lan sze­mély­hez, és meg­szó­lí­tot­ta őket. Ezt a föl­dön fekvő sze­mé­lyek alkal­mi férfi isme­rő­se, a szin­tén az alul­já­ró­ban tar­tóz­ko­dó sér­tett ész­re­vet­te, ezért vissza­tért hozzájuk.

Ekkor az egyik fia­tal férfi meg­in­dult a sér­tett felé és két kéz­zel, erő­sen meg­lök­te a mell­ka­sá­nál. A társa is elin­dult a meg­tá­ma­dott sze­mély felé, aki meg­pró­bál­ta az újabb táma­dót távol tar­ta­ni magá­tól, majd véde­kez­ni kez­dett. Ezután a trió tag­jai együtt támad­tak a sér­tett­re, a föld­re vit­ték és bán­tal­maz­ták, majd eltá­voz­tak. Néhány per­cen belül két­szer is vissza­tér­tek, ekkor már csak egyi­kük, majd a három fér­fi­ból ket­ten támad­tak ismét a sér­tett­re, har­ma­dik tár­suk pró­bál­ta azt meg­aka­dá­lyoz­ni. Az együt­tes bán­tal­ma­zás követ­kez­mé­nye­ként a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a verés a bekö­vet­ke­zett­nél súlyo­sabb, élet­ve­szélyt okozó sérü­lé­sek elő­idé­zé­sé­re is alkal­mas volt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te emelt vádat és mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz. Emel­lett indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság az egyik elkö­ve­tő­vel szem­ben koráb­ban lopás miatt alkal­ma­zott pró­bá­ra bocsá­tást szün­tes­se meg, továb­bá ren­del­je el egy koráb­bi, kifosz­tás miatt kisza­bott, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés végrehajtását.

Az ügy­höz kap­cso­ló aláb­bi fel­vé­te­len  az lát­ha­tó, amint a fia­tal fér­fi­ak a haj­lék­ta­la­nok­hoz men­nek, majd a hoz­zá­juk vissza­té­rő sér­tet­tet egyi­kük meg­lö­ki a mellkasán: