Főoldal » Hírek » Aluljáróban raboltak - videóval - a Főváros Főügyészség sajtóközleménye

Egy 42 éves férfi erő­szak­kal elvet­te egy alul­já­ró­ban fekvő férfi pén­zét, 56 éves társa a cse­lek­mé­nyét figye­lés­sel segítette.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2020. már­ci­us 22-én, éjsza­ka, a IX. kerü­let, Kál­vin téri alul­já­ró­já­ban figyel­tek fel a sér­tett­re, aki az egyik jegy­ki­adó auto­ma­ta mel­lett, a föl­dön fekve aludt. Oda­lép­tek hozzá, majd a férfi az alvó sér­tett ruhá­já­ban érté­kek után kuta­tott. A sér­tett erre fel­ri­adt, és kérte, hogy hagy­ják őt békén. A férfi ekkor tenyér­rel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, majd a ruhá­já­nál fogva rán­gat­ta, miköz­ben kihúz­ta a fek­he­lyé­ről. Ezután a férfi ismét át akar­ta kutat­ni a sér­tett ruhá­ját, aki azon­ban több­ször ellök­te a táma­dó­ja kezét és meg­pró­bált fel­áll­ni. A férfi ekkor a sér­tet­tet vissza­lök­te a föld­re, majd bele­nyúlt a nad­rág­zse­bé­be, ahon­nan kivet­te mint­egy 8000 forint kész­pénzt. A pénz egy része eköz­ben a föld­re hul­lott. Az 56 éves nő mind­ed­dig a köz­vet­len közel­ben tar­tóz­ko­dott, és társa cse­lek­mé­nyét figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta. Ekkor azon­ban ő is oda­lé­pett hoz­zá­juk, és segí­tett a tár­sá­nak össze­szed­ni a föl­dön szét­szó­ró­dott pénzt. Az elkö­ve­tők ezután távoztak.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit és a nőt rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fel­vé­te­len a rab­lás, vala­mint az lát­ha­tó, ami­kor a vád­lot­tak a szét­szó­ró­dott pénzt a föld­ről fel­ve­szik, majd távoz­nak a helyszínről.