Főoldal » Hírek » Alvó férfit késeltek halálra egy XVII. kerületi bakterházban - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly decem­ber­ben, egy hasz­ná­la­ton kívü­li épü­let­ben, itta­san össze­ve­szett isme­rő­sé­vel, majd pár órá­val később bement annak szo­bá­já­ba, és egy kony­ha­kés­sel mell­ka­son szúr­ta az alvó sértettet. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott az elkö­ve­tést meg­elő­ző idő­ben, a XVII. kerü­let­ben, egy elha­gya­tott, régi bak­ter­ház épü­let­ben élt egy nővel. A vád­lott és élet­tár­sa 2021. decem­ber ele­jén ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, akit ezután befo­gad­tak maguk­hoz, így a férfi is beköl­tö­zött a romos épü­let egyik szo­bá­já­ba. A két férfi rend­sze­re­sen ita­lo­zott együtt az épü­let­ben. 2021. decem­ber 22-én este szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, és mivel a nő tett­le­ges­ség­től tar­tott, kihív­ta a rend­őrö­ket. A kiér­ke­ző jár­őrök iga­zol­tat­ták a fér­fi­a­kat, meg­nyug­tat­ták őket, majd - mivel továb­bi rend­őri intéz­ke­dés­re okot adó ese­mény nem tör­tént - távoztak.

Az elkö­ve­tő a rend­őri intéz­ke­dés hatá­sá­ra pár órára ugyan lenyu­go­dott, és mind­hár­man lefe­küd­tek alud­ni, éjsza­ka azon­ban fel­kelt, és közöl­te az élet­tár­sá­val, hogy meg­öli a sér­tet­tet. A nő pró­bál­ta meg­nyug­tat­ni a fér­fit, és meg­ígér­te neki, hogy reg­gel majd ő meg­ké­ri a sér­tet­tet, hogy hagy­ja el az épü­le­tet. A férfi ettől sem nyu­go­dott meg, éjfél után magá­hoz vett egy nagy­mé­re­tű kony­ha­kést, majd miu­tán ismét közöl­te, hogy meg­öli a másik fér­fit, átment a sér­tett szo­bá­já­ba, és a duny­hán keresz­tül mell­ka­son szúr­ta az alvó, ezál­tal véde­ke­zés­re kép­te­len férfit.

A sér­tett a táma­dás­ra fel­éb­redt és segít­sé­gért kiál­tott, a nő pedig érte­sí­tet­te a men­tő­ket és a rend­őrö­ket, akik a vád­lot­tat a hely­szí­nen elfog­ták.  A men­tők a sérült fér­fit kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ő azon­ban a szú­rás követ­kez­té­ben elszen­ve­dett sérü­lé­sek okán, a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re, a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 41 éves fér­fit véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és a vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te a helyszínen.