Főoldal » Hírek » Alvó férjét szúrta mellkason a nő – fotóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy nő ellen, aki alvó fér­jét szúr­ta le.

A vád­irat sze­rint a nő és a  férfi a cse­lek­mény előtt már több mint egy évti­ze­de vol­tak háza­sok. Kap­cso­la­tuk az utol­só öt évben meg­rom­lott, több­ször is szóba került közöt­tük a válás. Vesze­ke­dé­se­ik min­den­na­po­sak vol­tak, amely­hez hoz­zá­já­rult az is, hogy mind­ket­ten napi rend­sze­res­ség­gel fogyasz­tot­tak alkoholt.

2023. júni­us 1-jén, dél­után, Szi­get­hal­mon talál­ha­tó ott­ho­nuk­ban ismét össze­vesz­tek azon, hogy a férfi nem adott több italt a nőnek, azt eldug­ta előle a ház­ban. A vita során a nő meg­ölés­sel fenye­get­te meg a fér­fit és meg is pofozta.

Később, az esti órák­ban, miu­tán a férfi lefe­küdt alud­ni a háló­szo­bá­ban. A nő ekkor magá­hoz vett egy 20 cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kést a kony­há­ban, azzal a háló­szo­bá­ba ment és azt az ott alvó férfi mell­ka­sá­ba szúr­ta. A férfi a szú­rás­ra fel­éb­redt, kiro­hant a ház­ból és a szom­széd­tól kért segít­sé­get, aki érte­sí­tet­te a men­tő­ket és a rendőrséget.

A szú­rás követ­kez­té­ben a férfi élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, de figye­lem­mel a táma­dás mód­já­ra és esz­kö­zé­re az ennél súlyo­sabb ered­mény elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek köszönhető.

A kép a cse­lek­mény hely­szí­nén készült. 

Késsel támadt az alvó férjére