Főoldal » Archív » Alvó ismerősét fosztotta ki a 20 éves fiatal

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal a 20 éves Mar­ca­li kör­nyé­ki fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki alvó isme­rő­sé­től vette el az értékeit.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott 2019. feb­ru­ár­já­ban a késő dél­utá­ni órák­ban fel­ke­res­te a sér­tet­tet, hogy ciga­ret­tát kér­jen tőle. A német állam­pol­gár­sá­gú férfi ele­get tett a vád­lott kéré­sé­nek, majd beszél­get­ni kezd­tek és köz­ben a sér­tett nagyobb mennyi­sé­gű bort is elfo­gyasz­tott. A vád­lott ész­lel­te, hogy a sér­tett egyre itta­sabb, ezért haza indult.

Ott­hon rövid idő múlva úgy dön­tött, hogy ismét fel­ke­re­si isme­rő­sét, aki a kora esti órák elle­né­re ekkor már aludt. A vád­lott kihasz­nál­va a sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát, a ház­ból élel­mi­sze­re­ket – így sza­lon­nát, májast, füs­tölt kol­bászt – és ciga­ret­ta­do­hányt vett magá­hoz közel 15.000,-Ft értékben.

A vád­lot­tat rövid időn belül elfog­ták a mar­ca­li rend­őrök, akik a fia­tal­em­ber lakó­he­lyén tar­tott kuta­tás során az elvett érté­ke­ket is meg­ta­lál­ták, így a sér­tett kára megtérült.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, fia­tal fel­nőtt vád­lot­tal szem­ben – az ügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve – 1 év 6 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.