Főoldal » Hírek » Alvó sértettől lopta el a telefont- bíróság elé állította az ügyészség - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A kifosz­tás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki a váró­te­rem­ben alvó fér­fi­tól lopta el a telefonját.

A tény­ál­lás sze­rint a  férfi 2023. janu­ár 10-én, éjsza­ka, a doro­gi vas­út­ál­lo­más váró­ter­mé­ben látta, hogy  sér­tett a padon elaludt. Az elkö­ve­tő a sér­tett mel­lett talál­ha­tó asz­ta­lon töl­tő­re tett mobil­te­le­font magá­hoz vette azért, hogy azt ellop­ja, majd a váró­te­rem­ből kiment.

A mobil­te­le­fon érté­ke 170.000 forint volt. A lopás­sal oko­zott kár meg­té­rült, mert a nyo­mo­zó ható­ság a tele­font lefog­lal­ta, és a sér­tett­nek visszaadta.

 Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

 Az első­fo­kú íté­let jog­erős, mert azt az ügyész, a vád­lott és védő is tudo­má­sul vette.