Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Alvó utasokat fosztott ki a villamoson - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy bün­te­tett elő­éle­tű 34 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki idén tavasszal, a 4-6-os vil­la­mo­son több alvó utast is kifosz­tott, tőlük pénz­tár­cát, illet­ve mobil­te­le­fo­no­kat tulaj­do­ní­tott el.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. ápri­lis 10-én haj­nal­ban a 4-6-os vil­la­mo­son, a Margit-sziget és Margit-híd budai hídfő meg­ál­ló­ja között fel­fi­gyelt egy alvó utas­ra. A vád­lott kihasz­nál­ta a férfi véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát, benyúlt a kabát­zse­bé­be és onnan eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett pénz­tár­cá­ját, amely­ben a férfi sze­mé­lyes okmá­nyai, bank­kár­tyái, továb­bá 150.000 forint kész­pénz és némi valu­ta volt.

Hat hét­tel később, 2022. május 22-én haj­nal­ban a vád­lott ismét kifosz­tot­ta egy alvó utas­tár­sát a vil­la­mo­son. A Margit-híd budai hídfő és Mechwart-liget meg­ál­lók közöt­ti sza­ka­szon leült az alvó fér­fi­val szem­köz­ti ülés­re, majd kivet­te a sér­tett kezé­ben tar­tott 70.000 forint érté­kű mobil­te­le­font, amit zseb­re tett, majd távozott.

Pár nap múlva, 2022. május 25-én pedig a Jászai Mari tér és a Margit-híd szi­get­be­já­ró közöt­ti útsza­ka­szon lépett oda egy alvó fér­fi­hoz, benyúlt a nad­rág­zse­bé­be, és onnan kiemel­te a sér­tett mint­egy 460.000 forint érté­kű mobiltelefonját.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban már bün­te­tett 34 éves fér­fit, mint külö­nös vissza­esőt, 3 rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A kerü­le­ti ügyész­ség emel­lett arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat hatá­ro­zott időre uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről. A férfi jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/alvo-utasokra-utazott

Az  ápri­lis 10-ei és a május 22-ei cse­lek­mé­nye­ket biz­ton­sá­gi kame­ra is rög­zí­tet­te. Az első eset­nél az is lát­ha­tó, hogy egy másik utas ész­le­li a bűn­cse­lek­ményt és ezért fel­éb­resz­ti a sér­tet­tet, hogy figyelmeztesse.