Főoldal » Hírek » Alvó vendégeket fosztott ki budapesti szállásokon - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 36 éves férfi 2021 máju­sá­ban ugyan­azon a napon, két erzsé­bet­vá­ro­si szál­lás­ra is bement, ahol alvó ven­dé­gek érté­ke­it tulaj­do­ní­tot­ta el, vagy pró­bál­ta eltu­laj­do­ní­ta­ni. A több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés az ügyé­szi indít­vány.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. május 6-án, este bement egy VII. kerü­le­ti szál­lás­hely egyik szo­bá­já­ba, ahol magá­hoz vette az alvó sér­tett eme­le­tes ágyon lévő mobil­te­le­fon­ját. A zajra a sér­tett fel­éb­redt és fel­ült az ágyon, ekkor a vád­lott a szo­bát a tele­fon­nal együtt elhagy­ta.

Ezután a férfi bement egy másik, szin­tén VII. kerü­le­ti szál­lás­ra, ahol az egyik apart­man szo­bá­ból – mialatt a sér­tett a másik szo­bá­ban tar­tóz­ko­dott -, az író­asz­tal­ról magá­hoz vett egy lap­to­pot, vala­mint egy tab­le­tet. Ezt köve­tő­en átment egy másik apart­man­ba, és az elő­szo­bá­ból egy pár sport­ci­pőt tulaj­do­ní­tott el.

Az elkö­ve­tő ezután vissza­tért az első szál­lás­hely­re, amely­nek egyik szo­bá­já­ban, a sötét­ben érté­kek után kuta­tott. A vád­lott az ott alvó sér­tet­től mind­össze 1-2 méter­re lévő asz­tal­hoz lépett, ahol a sér­tett pénz­tár­cá­ja, lap­top­ja és mobil­te­le­fon­ja volt. A sér­tett fel­éb­redt a zajra és a vád­lot­tat szá­mon kérte, aki ezután a szo­bát elhagy­ta.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel, illet­ve kísér­le­té­vel, vala­mint lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság  a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá álla­pít­sa meg, hogy – több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­té­re figye­lem­mel –  fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a férfi az egyik apart­man szo­bá­ban, a sötét­ben érté­kek után kutat.