Főoldal » Hírek » Angyalföldön terítette a füvet – rendőrségi videóval- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 38 éves, fővá­ro­si kábí­tó­szer­ke­res­ke­dő ellen, aki­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint a férfi a XIII. kerü­le­ti laká­sá­ban kan­na­bis­szal keres­ke­dett. Ami­kor a fővá­ro­si rend­őrök 2023 ápri­li­sá­ban elfog­ták, nála kan­na­biszt, több mint 600 ezer forint kész­pénzt, és a kábí­tó­szer méré­sé­re, ada­go­lá­sá­ra hasz­nált tár­gya­kat, így mér­le­get, növény­őr­lőt, vala­mint meg­bon­tott alu­fó­lia guri­gát fog­lal­tak le. A férfi rövid­del az elfo­gá­sa előtt maga is több­fé­le kábí­tó­szert, füvet és koka­int is fogyasz­tott. A keres­ke­dő által eladott kábí­tó­szer a jelen­tős mennyi­sé­get nem érte el.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben börtön- és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A férfi koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg sza­bad­lá­bon védekezik.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi, a lefog­lalt kábí­tó­sze­re­ket és az elfo­gást bemu­ta­tó vide­ós köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-dilert-vontak-ki-a-forgalombol