Főoldal » Hírek » Anya és fia akart elégtételt venni egy elszámolási vita miatt – videóval – a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja azt az anyát és fiát, akik – töb­bek között – a fiú ki nem fize­tett mun­ka­bé­rét köve­tel­ték erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel a sértettől. 

A vád­irat sze­rint a férfi a sér­tett alkal­ma­zá­sá­ban állt, aki átme­ne­ti­leg segí­tet­te a vád­lot­tat és a csa­lád­ját azzal, hogy szál­lást biz­to­sí­tott nekik. A férfi 2021 nya­rán fel­mon­dott a sér­tett­nél, aki az elma­radt bére kifi­ze­té­sét a követ­ke­ző hét hét­fő­jé­re ígér­te. A csa­lád a sér­tett által biz­to­sí­tott átme­ne­ti szál­lást is el kíván­ta hagy­ni, azon­ban onnan a ruhá­kat és egyéb vagyon­tár­gya­kat aznap nem tud­ták elvin­ni, ami miatt dühbe gurultak.

A csa­lád­ta­gok 2021. júni­us 11-én, Eger és Egersza­lók között halad­tak autó­juk­kal, ami­kor út szé­lén par­kol­va meg­lát­ták a sér­tett kocsi­ját, ezért meg­áll­tak. Az anya és fia kiszáll­tak az autó­ból, majd a sér­tett autó­já­hoz men­tek, ahol a férfi köve­tel­ni kezd­te a még ki nem fize­tett bérét, vala­mint a gyer­me­ke ruhá­it. Emel­lett a sér­tet­tet meg­ölés­sel fenye­get­te, illet­ve letör­te az autó­já­nak jobb olda­li vissza­pil­lan­tó tükrét.

Az anya szin­tén köve­tel­ni kezd­te az elma­radt bért és az uno­ká­ja ruhá­it, majd ő a bal olda­li tük­röt törte le a sér­tett autó­já­ról, amit fia meg­ra­ga­dott és meg­pró­bál­ta azzal betör­ni a jármű szél­vé­dő­jét, majd rug­dos­ni kezd­te az autó ele­jét, miköz­ben tovább fenye­ge­tő­zött. Ezt köve­tő­en a csa­lád­ta­gok távoz­tak a helyszínről.

A cse­lek­mény­nél jelen volt a vád­lot­tak egy roko­na, aki meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni őket a cse­lek­mé­nyük foly­ta­tá­sá­tól. Vele szem­ben az ügyész­ség az eljá­rást megszüntette. 

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a magá­ról meg­fe­led­ke­ző anyá­val és fiá­val szemben.