Főoldal » Archív » Anya és fia együtt árulták a kábítószert Baján

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy anya és fia ellen, akik egy éven keresz­tül együtt árul­tak kábí­tó­szert Baján.

A 22 éves bajai férfi 2014 júli­u­sá­tól 2015 augusz­tu­sá­ig – lebu­ká­su­kig – kábí­tó­szert: mari­hua­nát és exta­sy tab­let­tát, vala­mint új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat: her­bált és kris­tályt szer­zett be, majd azo­kat Baján kis ada­gok­ban érté­ke­sí­tet­te. A fér­fit a kábí­tó­szer beszer­zé­sé­ben és eladá­sá­ban 44 éves anyja is segí­tet­te, a vevő­ket ő szol­gál­ta ki, ha fia nem ért rá, de volt, hogy az anya­gok kiada­go­lá­sá­ra, cso­ma­go­lá­sá­ra hasz­nált simí­tó­zá­ras nylon tasa­ko­kat is az anya sze­rez­te be. A kábí­tó­szert gram­mon­ként cso­ma­gol­va adták el vevőiknek.

A meg­ren­de­lést jel­lem­ző­en a férfi vette fel a vevő­ik­től, a meg­ren­delt és becso­ma­golt anya­go­kat pedig több eset­ben az anyja adta át, majd vette át értük a vételárat.

A vevők között vol­tak fia­tal­ko­rú­ak is, egyi­kük­nek össze­sen leg­ke­ve­sebb 37 gramm mari­hua­nát adtak el mint­egy 74 ezer forin­tért. Volt azon­ban olyan vevő is, aki­nek 84 grammm mari­hua­nát és 10 db exta­sy tab­let­tát adott el a férfi, aki maga is mari­hu­á­na fogyasz­tó volt. A férfi leg­ke­ve­sebb 692 ezer forin­tot vett át a vevőitől.

A nyo­mo­zók a vád­lot­tak tár­sas­há­zi laká­sá­nak föld­szin­ti táro­ló helyi­sé­gé­ben befőt­tes üveg­ben fehér kris­tá­lyos port, továb­bá 41 cso­mag fóli­á­ban növé­nyi ágvég­ző­dést, ada­go­ló kana­la­kat, digi­tá­lis mér­le­get és kész­pénzt fog­lal­tak le. A lefog­lalt, továb­bá a vevő­ik­nek már átadott anya­gok kábí­tó­szer ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

Az ügyész­ség a fér­fit és any­ját kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Emel­lett a fér­fi­nak ami­att is felel­nie kell, hogy két eset­ben fia­tal­ko­rú­nak adott el kábí­tó­szert illet­ve új pszi­cho­ak­tív anyagot.

A jelen­leg elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a kábí­tó­szer és a digi­tá­lis mér­leg elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.