Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Anya és lánya bántalmazta a rendőröket a repülőtéren – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak miatt nyo­moz az ukrán állam­pol­gár­sá­gú anyá­val és lányá­val szem­ben, akik a repü­lő­té­ren velük szem­ben intéz­ke­dő rend­őrö­ket bán­tal­maz­ták.

Egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú nő a lányá­val – és csa­lád­tag­ja­ik­kal – érke­zett tovább­uta­zás cél­já­ból Egyip­tom­ból Buda­pest­re 2023. augusz­tus 18-án, este. A Buda­pes­ti Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­tér 2B Ter­mi­nál­já­nak érke­zé­si olda­lán szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök fel­fi­gyel­tek az ittas álla­po­tuk­ból eredő han­gos­ko­dá­suk­ra.

A fia­ta­labb nő a tele­fon­ja koráb­bi eltű­né­se miatt panaszt kívánt tenni a mel­lé­jük lépő rend­őrök­nél, mely­nek során folya­ma­to­san ordí­toz­va kom­mu­ni­kált a rend­őrök­kel, illet­ve az intéz­ke­dé­sü­ket egy mobil­te­le­fon­nal élő inter­ne­tes adás­ban köz­ve­tí­tet­te úgy, hogy a tele­font egy alka­lom­mal pro­vo­ka­tív jel­leg­gel az egyik rend­őr arcá­hoz tolta.

A rend­őrök több­ször meg­kér­ték a nőt, hogy fejez­ze be a tevé­keny­sé­gét, ő azon­ban a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, majd az egyik rend­őr felé rúgott, míg a másik rend­őrt meg akar­ta ütni.  A rend­őrök a rúgás, illet­ve az ütés elől kitér­tek, azon­ban a nő édes­any­ja eköz­ben az egyik rend­őrt hátul­ról tenyér­rel halán­té­kon ütöt­te.

Ezt köve­tő­en a két nő a váró­csar­nok felé távo­zott, ahol a fia­ta­labb nő tovább­ra is több­ször táma­dó­lag lépett fel az intéz­ke­dő egyik rend­őr­rel, amely­hez édes­any­ja is csat­la­ko­zott, és az erő­sí­tés­ként meg­ér­ke­ző másik két rend­őr felé rúgott, illet­ve egyi­kü­ket elta­lál­ta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a rend­őrök sérü­lést nem szen­ved­tek.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az őri­zet­be vett, majd hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott nők letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, amit a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja augusz­tus 21-én  - mivel az eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ken való jelen­lé­tük csak így biz­to­sít­ha­tó – elren­delt.