Főoldal » Hírek » Anyjának házastársát bántalmazta, amellyel életveszélyes sérülést okozott - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki két­szer bán­tal­maz­ta any­já­nak házas­tár­sát, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. május 13-án, közös lakó­he­lyü­kön szó­vál­tást köve­tő­en a 95 éves fér­fit ököl­lel arcon ütöt­te. Az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett­nél töb­bek között kemény­bu­rok alat­ti bevér­zés ala­kult ki, amely a sér­tet­ti vér­al­va­dás­gát­ló gyógy­sze­res keze­lést és annak hatá­sát figye­lem­be véve élet­ve­szé­lyes sérü­lés­ként értékelhető.

A ter­helt 2020. decem­ber 4-én, a koráb­bi cse­lek­mé­nye miatt tör­tént gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en ismét bán­tal­maz­ta az idős fér­fit, amely­nek során egy 60 cm-es bot­tal meg­ütöt­te a sér­tett arcát, amely miatt zúzó­dás és bevér­zés ala­kult ki nála. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi könnyű sze­mé­lyi sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a súlyo­sabb sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak a reá­lis lehe­tő­sé­ge fennállt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát indítványozta.