Főoldal » Archív » Apa és fia együtt bontották szét az ellopott tehergépkocsit – eredményes vádemelés –VIDEÓVAL

A tol­vaj az édes­ap­ját kérte meg, hogy a lopott gép­ko­csi szét­bon­tá­sá­ban segít­sen; a fia­ta­labb férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­te bűnös­sé­gét, 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 26 éves férfi - 2018. feb­ru­ár 6-án rövid­del éjfél után, a XI. kerü­let, Etele úton ello­pott egy teher­gép­ko­csit, a benne talál­ha­tó mint­egy 7,5 mil­lió forin­tot érő gépek­kel és szer­szá­mok­kal együtt. A férfi tele­fo­non meg­kér­te az édes­ap­ját, az ügy másik vád­lott­ját, hogy az eltu­laj­do­ní­tott gép­ko­csi szét­bon­tá­sá­ban segít­sen. Az idő­sebb férfi vál­lal­ta a segít­ség­nyúj­tást, mire fia érte ment. A vád­lot­tak egy enyin­gi csa­lá­di ház­hoz men­tek, amely­hez veze­tő úton a 26 éves férfi lesze­rel­te és eldob­ta a teher­gép­ko­csi rend­szám­táb­lá­it. Apa és fia a kert­ben szed­ték szét a gép­ko­csit, majd a fia­ta­labb férfi kikö­szö­rül­te a kocsi alváz­szá­mát.

A vád­irat­nak tár­gya még, hogy a fia­ta­labb férfi a teher­gép­ko­csi ello­pá­sa előtt fel­tört egy sze­mély­gép­ko­csit, és abból egy navi­gá­ci­ós készü­lé­ket, vala­mint a gép­ko­csi ira­ta­it ellop­ta.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben lopás bűn­tet­te, lopás vét­sé­ge és egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te, társa ellen orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által beve­ze­tett, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyo­kat alkal­maz­va, a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a 26 éves vád­lott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.

A bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, és nyom­ban íté­le­tet hir­de­tett; bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit vád sze­rint, és 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A fia­ta­labb vád­lott íté­le­te jog­erős, a vád­lott édes­ap­ja ellen az eljá­rás tovább foly­ta­tó­dik.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett videó itt elér­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elloptak-es-darabjaira-szedtek