Főoldal » Archív » Ápolónőre támadt az ittas asszony

A Váci Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az asszonnyal szem­ben, aki a váci kór­ház­ban egy nővért ütlegelt.

A bűn­ügy vád­lott­ját, egy nagy­ma­ro­si asszonyt még 2014 feb­ru­ár­já­ban, ittas­sá­ga miatt a váci Jávorsz­ky Ödön Kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. Ott az elkö­ve­tő a folyo­són rátá­madt a szol­gá­lat­ban lévő ápo­ló­nő­re, a kar­ját ütle­gel­te. Az asszonyt akkor köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Váci Járá­si Ügyész­ség 2014 máju­sá­ban 5 évre elha­lasz­tot­ta a vád­eme­lést vele szem­ben. Ez azt jelen­tet­te, hogy ha 5 éven belül nem követ el bűn­cse­lek­ményt, vád­eme­lés nél­kül meg­szű­nik az elle­ne indult bün­te­tő­el­já­rás. A vád­ha­lasz­tás tar­ta­ma alatt azon­ban az asszony lopást köve­tett el, amely miatt szin­tén gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Mivel a vád­eme­lés elha­lasz­tá­sa nem volt ered­mé­nyes, a vád­lott­nak most a 2014-ben elkö­ve­tett cse­lek­mény miatt is felel­nie kell. A Váci Járá­si Ügyész­ség ezért emelt vádat az asszonnyal szem­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt. Az vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Váci Járás­bí­ró­ság dönt.