Főoldal » Hírek » Áramot akartak vezetni a zárkaajtóba - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két elítélt­tel szem­ben, akik a fel­ügye­lők­kel szem­be­ni harag­ju­kat akar­ták meg­bosszul­ni úgy, hogy ára­mot akar­tak vezet­ni a zárkaajtóba.

A vád­irat sze­rint a két - jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét Sze­ge­den töltő - vád­lott kávé­ja és dohá­nya 2020. szep­tem­ber 18. nap­ján elfo­gyott, mivel a cel­la­tár­sa­ik azo­kat elfo­gyasz­tot­ták és pén­zük sem maradt a pót­lás­ra. A két férfi harag­ját az is erő­sí­tet­te, hogy a fel­ügye­lők azt sem enged­ték nekik, hogy a kávét és cigit más cel­lák fog­va­tar­tott­jai jut­tas­sák át a zár­ká­juk­ba. Fel­há­bo­ro­dá­sá­ban azt beszél­te meg a két vád­lott, hogy a cel­lá­ban levő hosszab­bí­tót meg­bont­ják és egy veze­ték­da­ra­bot csat­la­koz­tat­nak az egyik  kon­nek­tor­ba és a tel­je­sen fém zár­ka­aj­tó kilin­csé­be azért, hogy az ajtó­hoz leg­kö­ze­lebb hoz­zá­érő fel­ügye­lő­nek halá­los áram­ütést okozzanak.

A két elítélt a meg­be­szél­tek­nek meg­fe­le­lő­en egy kés­sel még aznap dél­előtt a hosszab­bí­tót meg­bon­tot­ta, a veze­té­ke­ket a kon­nek­tor­ba csat­la­koz­ta­tás érde­ké­ben kihúz­ta. A cse­lek­mé­nyü­ket befe­jez­ni nem tud­ták, mert a zár­ka­fe­le­lős azt ész­lel­ve a hosszab­bí­tót elvet­te tőlük, össze­da­ra­bol­ta és a kuká­ba dobta, vala­mint a zár­ka­el­len­őr­zés során az inté­zet felé azt jelentette.

A vissza­eső és a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tak­kal szem­ben a főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A két férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.