Főoldal » Archív » Áramot vezettek a zárkaajtóba – hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A vád sze­rint az elkö­ve­tők célja az volt, hogy a zárka ajta­ját kinyi­tó kör­let­fel­ügye­lő áram­ütést szenvedjen.

 Az elkö­ve­tés­kor 17 és 18 éves vád­lot­tak - akik fél­test­vé­rek - 2017 ápri­li­sá­ban külön­bö­ző és egy­más­tól füg­get­len bűn­cse­lek­mény miatt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vol­tak. A vád­lot­ta­kat a Fővá­ro­si Büntetés-végrehajtási Inté­zet egyik objek­tu­má­ban, közös cel­lá­ban helyez­ték el.

A vád sze­rint 2017. ápri­lis 11-én, a zár­ka­el­len­őr­zést köve­tő­en a vád­lot­tak a zárka bejá­ra­ti ajta­já­nál lévő vil­lany­kap­cso­ló fog­la­la­tát lefe­szí­tet­ték, a veze­té­ke­ket onnan kihúz­ták, és azo­kat úgy állí­tot­ták be, hogy az ajtó kinyi­tá­sa ese­tén azok érint­kez­ze­nek a befe­lé nyíló fém ajtóval.

A két vád­lott - tudva, hogy őket a biz­ton­sá­gi kame­rán keresz­tül figye­lik - azért, hogy fel­hív­ják maguk­ra a figyel­met, és a büntetés-végrehajtási őrök a zár­ká­hoz men­je­nek - filc­tol­lal fir­kál­ni kezd­ték a zárka falát, illet­ve arra kité­pett könyv­la­po­kat ragasztottak.

A kör­let­ben szol­gá­la­tot ellá­tó biz­ton­sá­gi tiszt több kör­let­fel­ügye­lő tár­sá­val - köz­tük a sér­tet­tel - együtt a zár­ká­hoz ment azért, hogy a vád­lot­tak­kal szem­ben intézkedjenek.

Az őrök nem tud­ták fel­kap­csol­ni a zár­ká­ban a mennye­ze­ti vilá­gí­tást, ugyan­is azt a vád­lot­tak szin­tén szét­sze­rel­ték.  A sér­tett kör­let­fel­ügye­lő ezt tapasz­tal­va, a zárka fém ajta­ját gumi­tal­pú cipő­jé­vel tolta be. A befe­lé nyíló ajtó ekkor érint­ke­zés­be lépett az útjá­ba helye­zett 230 Volt feszült­ség alatt lévő veze­ték­kel, ami­nek követ­kez­té­ben a fém ajtó vil­la­mos feszült­ség alá került, ami pedig az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas áram­ütést hozott létre.

A vád­lot­tak célja az volt, hogy az intéz­ke­dő büntetés-végrehajtási tiszt áram­ütést szen­ved­jen. A tra­gé­dia kizá­ró­lag ami­att nem követ­ke­zett be, mert a kör­let­fel­ügye­lő nem kéz­zel, hanem a lábá­val érin­tet­te meg az ajtót.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, amit a fia­tal­ko­rú vád­lott bűn­se­géd­ként köve­tett el. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mény miatt a fia­tal­ko­rú­val szem­ben kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés leg­hosszabb tar­ta­ma 15 év, a már fel­nőtt­ko­rú társa esté­ben pedig 20 év.