Főoldal » Archív » Áramszünet a Tiszafüredi Járási Ügyészségen 2018. június 29.-én.

Érte­sít­jük tisz­telt ügy­fe­le­in­ket, hogy az áram­szol­gál­ta­tó elő­ze­tes tájé­koz­ta­tá­sa alap­ján 2018. júni­us 29-én, pén­te­ken 9.00 órá­tól vár­ha­tó­an 16.00 óráig áram­szü­net lesz a Tisza­fü­re­di Járá­si Ügyész­sé­gen.
Ezen idő­szak alatt az érin­tett ügyész­ség infor­ma­ti­kai rend­sze­rei, vala­mint vona­las tele­fon­ja nem lesz­nek elérhetőek.
Az áram­szü­net idő­tar­ta­ma alatt a Tisza­fü­re­di Járá­si Ügyész­ség kizá­ró­lag papír ala­pon és adat­hor­do­zón, sze­mé­lye­sen tudja fogad­ni a beadványokat.
Meg­ér­té­sü­ket köszönjük!