Főoldal » Archív » Arany ékszerekre szakosodott betörők kerülnek bíróság elé

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ápri­lis­ban alig két hónap alatt három betö­rés során mint­egy 9 mil­lió forint érté­kű arany ékszert és ipari kis­gé­pe­ket zsák­má­nyolt. Az utol­só, közel 7,6 mil­li­ós betö­ré­se során fia­ta­labb társa is segítette.

Az 54 éves kis­kun­fél­egy­há­zi férfi 2018. ápri­lis 27-én dél­ben – kihasz­nál­va az ott­la­kók távol­lé­tét – 19 éves tár­sá­val meg­je­lent egy helyi csa­lá­di ház­nál, ahová a fia­ta­labb férfi a tár­sá­tól kapott útmu­ta­tá­sok alap­ján a szú­nyog­há­lós mel­lék­he­lyi­ség kis­ab­la­kán keresz­tül mászott be. Az eme­le­ten az egyik virág­kas­pó alatt egy zacs­kó­ban elrejt­ve több mint 7,5 mil­lió forint érté­kű arany ékszert: pecsét­gyű­rű­ket, nyak­lán­co­kat, kar­kö­tő­ket, medá­lo­kat, man­dzset­ta­gom­bo­kat és ezüst pénz­ér­mé­ket talált, amit az utcán őrkö­dő idő­sebb tár­sá­nak kiadott. Mind­ez nem volt elég a tol­va­jok­nak, mert a lakás­ból egy műanyag zsák­ba rejt­ve sze­szes ita­lo­kat és ipari kis­gé­pe­ket is eltu­laj­do­ní­tot­tak. A garázs­ban lévő érté­ke­ket is össze­ké­szí­tet­ték, elvin­ni­ük azon­ban nem sike­rült. A tol­va­jok az arany éksze­rek egy részét zálog­há­zak­ban elad­ták, illet­ve isme­rő­se­ik­nek aján­dé­koz­ták. A nyo­mo­zás során pecsét­gyű­rű­ket és kar­lán­co­kat fog­lal­tak le, így a sér­tett­nek oko­zott 7,6 mil­lió forint kár­ból 1,9 mil­lió forint megtérült.

Az idő­sebb vád­lott ezt meg­elő­ző­en két lakás­be­tö­rés során továb­bi 2 mil­lió forint­nyi ékszert zsák­má­nyolt: 2018. feb­ru­ár 21-én nap­köz­ben egy kis­kun­fél­egy­há­zi lakás­ból az abla­kot betör­ve 870 ezer forint érté­kű arany ékszert vitt magá­val. Két hét­tel  később fényes nap­pal egy lakó­ház abla­kát feszí­tet­te be, és onnan 1,1 mil­lió forint érték­ben szin­tén arany éksze­re­ket, vala­mint eurot tulaj­do­ní­tott el.

A több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő idő­sebb vád­lot­tat az ügyész­ség több­rend­be­li, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, a szin­tén bün­te­tett elő­éle­tű fia­ta­labb tár­sá­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Mind­két férfi letar­tóz­ta­tás­ban van, ügyük­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.