Főoldal » Archív » Ártatlan járókelőkre támadtak a férfiak Tatabányán – egyikük boxert használt

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a két tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, akik min­den előz­mény nél­kül meg­tá­mad­tak egy bará­ti társaságot. 

A négy fér­fi­ból és egy nőből álló bará­ti tár­sa­ság 2017. szep­tem­ber 1-én, Tata­bá­nyán egy ren­dez­vé­nyen szó­ra­ko­zott, ahon­nan éjfél körül a lakó­te­lep irá­nyá­ba távoztak.

A vád­lot­tak itta­san, a lakó­töm­bök mögött min­den előz­mény és szó­vál­tás nél­kül rátá­mad­tak a tár­sa­ság­ra, ennek során az I. rendű vád­lott állon ütöt­te az egyik fér­fit, míg a II. rendű vád­lott két másik fér­fit ütött meg. Az I. rendű vád­lott ezt köve­tő­en a társa mellé lépett, és boxer­rel ő is meg­ütöt­te a két férfit.

Az I. rendű vád­lott boxer­rel tör­tént bán­tal­ma­zá­sa alkal­mas volt arra, hogy a két fér­fi­nál nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést okozzon.

A vád­lot­tak öntör­vé­nyű, a tár­sa­dal­mi, közös­sé­gi együtt­élé­si sza­bá­lyok­kal nyíl­tan szem­be­he­lyez­ke­dő maga­tar­tá­sa az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kel­tett, a rend­őr­ség a lakó­te­lep egyik lakó­já­nak érte­sí­té­sé­re ment a helyszínre.

A fel­fegy­ver­kez­ve tör­té­nő elkö­ve­tést az ala­poz­za meg, hogy az I. rendű vád­lott által hasz­nált boxer az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas eszköz.

Az I. rendű vád­lot­tat az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A II. rendű vád­lott nem tudott arról, hogy a társa boxert hasz­nált, és nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést sen­ki­nek nem oko­zott, így ő a garáz­da­ság vét­sé­gét követ­te el.

A garáz­da fér­fi­ak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.