Főoldal » Hírek » Asztallábbal fegyverezte fel magát a garázda férfi - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2 sér­tett­nek oko­zott sérü­lést, az egyik sér­tett­re asz­tal­láb­bal támadt. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. decem­ber 5-én este, Tata­bá­nyán, egy lép­cső­ház előtt vitá­ba keve­re­dett egy fér­fi­val és egy nővel. A szó­vál­tás köz­ben az elkö­ve­tő a nőt arcon ütöt­te, eltör­te az orr­csont­ját, ami­től a sér­tett rövid időre esz­mé­le­tét veszt­ve a föld­re esett.

Az elkö­ve­tő a nála lévő 38 cm hosszú fa asz­tal­láb­bal több alka­lom­mal arcon és fejen ütöt­te a nő élet­tár­sát. A két férfi ezután dula­ko­dott egy­más­sal, mind­ket­ten a föld­re kerül­tek, a meg­ütött férfi rövid időre leszo­rí­tot­ta a támadót.

A sér­tett fér­fi­nak könnyebb sérü­lé­sei kelet­kez­tek, az őt ért  cse­lek­mény alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés okozására.

A kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos cse­lek­mény­hez hasz­nált asz­tal­láb akár az élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas eszköz.

Az ügyész­ség a garáz­da­ság bűn­tet­te, a súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, a lefog­lalt asz­tal­lá­bat pedig koboz­za el.