Főoldal » Hírek » Át akarta verni a rendőröket az ittas gépkocsivezető - videóval és fotóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Itta­san, eltil­tás hatá­lya alatt vezet­ve oko­zott bal­ese­tet egy gép­ko­csi­ve­ze­tő Nyír­bá­tor­ban, majd mielőtt elhagy­ta volna a hely­színt, egy kis­ko­rú uta­sát ültet­te a volán mögé, így akar­ta átver­ni a rendőrséget.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek miatt már több­ször eltil­tot­ták a veze­tés­től a 22 éves nyír­sé­gi fér­fit, aki egyéb­ként veze­tői enge­déllyel nem is ren­del­ke­zett koráb­ban. 2021. júli­us 24-én, reg­gel, a vád­lott sze­szes­italt fogyasz­tott, majd gép­ko­csi­ba ült, amellyel Nyír­bá­tor bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett a Deb­re­ce­ni úton. Mel­let­te ült a jár­mű­ben a test­vé­re, míg a hátsó ülé­sen egy kis­ko­rú isme­rő­se uta­zott. A férfi ittas­sá­ga miatt nem ész­lel­te az előt­te for­gal­mi okból álló sze­mély­gép­ko­csit, ezért annak féke­zés nél­kül neki­üt­kö­zött. A vét­len gép­ko­csi­ban ülő sér­tett nő több töré­ses sérü­lést szen­ve­dett, melyek mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal gyó­gyul­tak meg. Meg­sé­rült a vád­lott gép­ko­csi­já­ban utazó kis­ko­rú isme­rő­se is, ő nyolc napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­so­kat, zúzó­dá­so­kat szenvedett.

A vád­lott az ütkö­zés után a gép­ko­csi­val egy kerí­tés­nek hajt­va állt meg, ahol kiszállt a gép­ko­csi­ból, majd a test­vé­re kéré­sé­re a hátul utazó kis­ko­rú sér­tett ült a volán mögé, a veze­tő pedig beszállt a hátsó ülés­re. A vád­lott nem sie­tett a másik gép­ko­csi veze­tő­jé­nek a segít­sé­gé­re, ezt helyet­te a test­vé­re tette meg, míg ő a gép­ko­csi volán­já­nál tar­tóz­ko­dó kis­ko­rú isme­rő­sé­vel meg­be­szél­te, hogy mit fog­nak hazud­ni a kiér­ke­ző rend­őrök­nek. A vád­lott még egy ideig néze­lő­dött a hely­szí­nen, majd onnan eltá­vo­zott, csak tíz perc múlva jött oda vissza, ahol a rend­őrök lát­ták rajta, hogy fel­te­he­tő­en ittas, ezért vér­vé­tel­re elő­ál­lí­tot­ták. A férfi véré­ben közel egy ezre­lék volt az alko­hol­tar­ta­lom, ami enyhe fokú ittas álla­pot­nak felel meg.

Az ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­té­vel és eltil­tás hatá­lya alatt elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, és azt indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, hogy amennyi­ben beis­me­rő val­lo­mást tesz és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, akkor a bíró­ság három év és két hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, négy évre tilt­sa el a jár­mű­ve­ze­tés­től, illet­ve három évre a közügyektől.

Az aláb­bi vide­ón azt lát­ha­tó, ami­kor a vád­lott helyet cse­rél a kis­ko­rú uta­sá­val a bal­ese­tet köve­tő­en. A fotón a vád­lott által veze­tett jármű lát­ha­tó:  

https://fb.watch/jfRkKhRBCd/