Főoldal » Hírek » Átalakított autóban szállította a kábítószert - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki kül­föld­ről jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert szál­lí­tott az országba.

A vád sze­rint a koráb­ban sofőr­ként dol­go­zó pécsi vád­lott 2021. szep­tem­be­ré­ben kül­föl­dön kábí­tó­szert vásá­rolt, a szert zok­nik­ba cso­ma­gol­ta, majd azo­kat isme­rő­se gép­ko­csi­já­nak az utas­ol­da­li lég­zsák helyén e célra kiala­kí­tott üre­gé­ben rej­tet­te el. A jár­mű­vel a vád­lott Hegyes­ha­lom­nál átlép­te a határt, Pécs­re köz­le­ke­dett, ahol a nyo­mo­zók ellen­őr­zés alá von­ták, és ennek során meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták az elrej­tett kábítószert.

A Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat – a vád­dal egye­ző­en – külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re az ország­ba beho­za­tal­lal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért 7 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás iránt fel­leb­be­zett, amit a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenntartott.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.