Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » Átfogó kötet az ügyészségről a PPKE Jogi Karának szerkesztésében
"Az ügyész­ség az igaz­ság­szol­gál­ta­tás rend­sze­ré­ben - 150 év elmé­le­ti és gya­kor­la­ti tapasz­ta­la­tai” című kötet nem keve­sebb­re vál­lal­ko­zott, mint az ügyész­ség és a tel­jes igaz­ság­szol­gál­ta­tás vizs­gá­la­tá­ra több tudo­mány­ág szem­szö­gé­ből.
 
A kötet abban is külön­le­ges, hogy a tudo­mány kép­vi­se­lői mel­lett a gya­kor­ló szak­em­be­rek is meg­szó­lal­nak - felső veze­tő­től beosz­tot­tig.
 
Így a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem jogi karán műkö­dő Ereky Ist­ván Köz­jo­gi Kuta­tó­köz­pont  által szer­kesz­tett könyv való­di pár­be­széd ered­mé­nye, amely­ben az igaz­ság­szol­gál­ta­tás min­den hiva­tás­rend­jé­nek kép­vi­se­lő­je részt vett.