Főoldal » Hírek » Áthajtott a piroson, súlyos balesetet okozott – videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott az uta­sá­nak, mivel figyel­met­le­nül köze­lí­tett meg egy útkereszteződést.

A vád sze­rint a 67 éves nő 2021 júni­u­sá­ban, az édes­any­ját szál­lít­va köz­le­ke­dett Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban, azon­ban egy for­gal­mas, jel­ző­lám­pák által irá­nyí­tott keresz­te­ző­dés­be a tilos jel­zés elle­né­re haj­tott be az autó­já­val. A vád­lott kocsi­ját ész­lel­ve a neki oldal­irány­ból érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő kis­busz veze­tő­je féke­zett ugyan, de a bal­ese­tet elke­rül­ni nem tudta, és a jár­mű­ve ele­jé­vel az előt­te kereszt­ben elha­la­dó sze­mély­gép­ko­csi jobb olda­lá­nak ütközött.

Az ütkö­zés hatá­sá­ra a nő által veze­tett gép­jár­mű meg­pör­dült, majd az útke­resz­te­ző­dé­sen átsod­ród­va végül egy másik vára­ko­zó autó­nak ütkö­zött. A nő kocsi­já­nak jobb első ülé­sé­ben helyet fog­la­ló sér­tett a bal­eset során nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mivel több csont­ja is eltörött.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

Az ese­mé­nye­ket tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.