Főoldal » Archív » Átszakította a sorompót a figyelmetlen sofőr

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy vas­úti átjá­ró­ban a leen­ge­dett sorom­pó­nak neki­haj­tott és a síne­ken állt meg.

A vád­lott 2018. novem­ber 16-án dél­előtt 10 óra 45 perc körü­li idő­ben sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Egyek felől Ohat tele­pü­lés irá­nyá­ba. A jár­mű­ben utas­ként tar­tóz­ko­dott a vád­lott felesége.

A fenti helyen és idő­pont­ban ked­ve­ző idő­já­rá­si és fény­vi­szo­nyok ural­kod­tak, alig volt for­ga­lom, a közút szá­raz volt.

A vád­lott hala­dá­sa során meg­kö­ze­lí­tet­te a vasút-közúti átjá­rót, azon­ban nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán későn ész­lel­te, hogy lezárt álla­pot­ban van. Sebes­sé­gét erő­tel­je­sen csök­ken­tet­te, azon­ban ennek elle­né­re a sorom­pó­nak neki­haj­tott, azt meg­ron­gál­va a vas­úti sínen állt meg.

A hely­szí­nen sorom­pó­ke­ze­lő dol­go­zott, ezért ész­lel­ve az ese­ményt még a köze­le­dő sze­mély­vo­nat meg­ér­ke­zé­se előtt gyor­san fel­nyi­tot­ta a lezárt sorom­pót, így a vád­lott az autó­val onnan ki tudott halad­ni, azon­ban rövid vára­ko­zást köve­tő­en elhaj­tott a helyszínről.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gé­se követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.