Főoldal » Hírek » Átverte az autószerelőt, csalás miatt áll bíróság elé - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a 41 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki az autó­ján elvég­zett javí­tá­so­kat köve­tő­en nem fizet­nek, és elér­he­tet­len­né vált.

A vád sze­rint a férfi a jár­mű­vé­nek hátsó kerék- és fék­rend­sze­ré­nek javí­tá­sát ren­del­te meg az autó­sze­re­lő­ként dol­go­zó szak­em­ber­től. Ennek meg­fe­le­lő­en 2021. ápri­lis 27. nap­ján lead­ta autó­ját a sér­tett balas­sa­gyar­ma­ti sze­re­lő műhe­lyé­be azzal, hogy a sze­re­lő szó­be­li meg­ál­la­po­dá­suk sze­rint a jármű álla­po­tá­nak fel­mé­ré­se után áraján­la­tot készít a tel­jes javí­tá­si díj össze­gé­ről. A vád­lott a költ­sé­gek egy részé­re ekkor átadott 100.000 forint elő­le­get.

A sér­tett elvé­gez­te az álla­pot fel­mé­rést, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az elő­ze­te­sen meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­to­kon túl az autó­val tör­té­nő biz­ton­sá­gos köz­le­ke­dés­hez szük­sé­ges az első fék­rend­szer cse­ré­je is, ezért a felek meg­ál­la­pod­tak a gép­jár­mű tel­jes körű javí­tá­sá­ról, mely­hez a vád­lott olaj- és olaj­szű­rő­cse­rét is kért. A férfi ezzel egy­ide­jű­leg elfo­gad­ta a sze­re­lő 282.500 forin­tos áraján­la­tát, és átadott neki továb­bi 50.000 forin­tot a költ­sé­gek fede­zé­sé­re.

A sér­tett a javí­tá­si mun­kát elvé­gez­te a meg­ál­la­po­dás­ban fog­lal­tak sze­rint, és 2021. május 5. nap­ján a gép­jár­mű­vet átad­ta a meg­ren­de­lő részé­re. A vád­lott a gép­jár­mű átvé­te­le­kor nem fizet­te ki a fenn­ma­ra­dó 132.500 forin­tot, azon­ban ígé­re­tet tett a hát­ra­lék pár napon belül tör­té­nő ren­de­zé­sé­re. A fér­fi­nak azon­ban nem állt szán­dé­ká­ban tar­to­zá­sát ren­dez­ni, a sér­tett szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált, annak több­szö­ri meg­ke­re­sé­sé­re sem rea­gált, 2021. május 14. nap­ján pedig azt rótta fel a sér­tett­nek, hogy az uzso­rát köve­tel rajta.

A férfi maga­tar­tá­sá­val téve­dés­be ejtet­te az autó­sze­re­lőt, 132.500 forint kárt okoz­va neki.

Mivel cse­lek­mé­nyé­vel a férfi jog­ta­lan haszon­szer­zés­re töre­ke­dett, az ügyész­ség kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a koráb­ban hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt is elítélt elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel szab­jon ki köz­ér­de­kű munka bün­te­tést. A vád­lott a tar­to­zá­sát a nyo­mo­zás során meg­fi­zet­te a sér­tett részé­re, így az oko­zott kár meg­té­rült.

A bűn­tett és a vét­ség elha­tá­ro­lá­sá­ról bőveb­ben: https://ugyeszseg.hu/10-masodperc-1-jogi-ismeret-buntett-vagy-vetseg/