Főoldal » Archív » Autóbuszt próbált elkötni - fotókkal

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség három nap alatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki Tápió­sző­lő­sön par­ko­ló autó­bu­szo­kat tört fel és ron­gált meg azért, hogy men­jen egy kört velük.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy fia­tal férfi 2019. júni­us 09-én kora dél­után Tápió­sző­lő­sön ita­lo­zott. Haza­fe­lé tart­va az útja az Alkot­mány utcán át veze­tett, ahol egy autó­busz táro­ló­nál négy autó­busz parkolt.

A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy az egyik buszt meg­pró­bál­ja bein­dí­ta­ni, hogy azzal „men­jen egy kört”. Elő­ször a tan­ko­ló­nyí­lás­nál mata­tott, de az autó­busz ajta­ja nem nyílt ki. Ezután fel­vett egy követ, azzal betör­te a veze­tő ülés mel­let­ti abla­kot, és bemá­szott a járműbe.

A fér­fi­nak nem volt veze­tői engedélye.

A busz­ban benne volt az indí­tó­kulcs, a rög­zí­tő fék be volt húzva, a vál­tó­kap­cso­ló üres állás­ban maradt. A vád­lott meg­pró­bál­ta elin­dí­ta­ni az autó­buszt, de nem sike­rült, csak hát­ra­me­net­ben gurult pár métert.

Ezután a busz­ban érté­kek után kuta­tott, kinyi­tot­ta a pénz­ka­zet­tát, de nem talált sem­mit. A busz­ból kiszáll­va még két másik busz­ba pró­bált bejut­ni. Az egyik­ben szin­tén a pénz­ka­zet­tát nyi­tot­ta ki, de az is üres volt.

A férfi az autó­bu­szok meg­ron­gá­lá­sá­val 260.000,- forint kárt okozott.

Éppen el akart isz­kol­ni a par­ko­ló­ból, ami­kor a pol­gár­őrök tet­ten érték és rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ták. A rend­őrök a vád­lot­tat őri­zet­be vették.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban, három nap alatt bíró­ság elé állí­tot­ta a jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, ron­gá­lás vét­sé­gé­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott fér­fit. A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat két év bör­tön­re és három év köz­ügyek­től eltil­tá­sa ítél­te. A bíró­ság íté­le­te jog­erős lett, ezért azon­nal meg­kezd­ték a bör­tön­bün­te­tés végrehajtását.