Főoldal » Archív » Autója eltűnéséről tett valótlan bejelentéssel akart mentesülni a felelősségre vonás alól a marcali férfi

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 23 éves mar­ca­li fér­fi­val szem­ben, aki a segély­hí­vó vona­lon valót­lan beje­len­tést tett arról, hogy eltűnt a gépkocsija.

A vád­lot­tat 2019-ben egy sza­bály­sér­té­si ügy­ben eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés­től, ez azon­ban nem vette el a ked­vét attól, hogy vásá­rol­jon magá­nak egy gép­ko­csit. A fér­fit ezzel az autó­val köz­le­ked­ve 2020 már­ci­u­sá­ban Bala­ton­szent­györ­gyön pró­bál­ták meg intéz­ke­dés alá vonni a rend­őrök, a férfi azon­ban mene­kül­ni kezdett.

A rövid autós­ül­dö­zés során a vád­lott nyert egy kis előnyt, ekkor lehú­zó­dott az út szé­lé­re, majd a gép­ko­csit hát­ra­hagy­va elfu­tott a hely­szín­ről. Az eset más­nap­ján a férfi azért, hogy a fele­lős­ség­re vonást elke­rül­je, a 112-es segély­hí­vó szá­mon beje­len­tést tett, misze­rint az autó­ja előző este eltűnt roko­nai ingatlanáról.

A beje­len­tés alap­ján intéz­ke­dő rend­őrök azon­ban meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott által elmon­dot­tak nem fedik a való­sá­got, amit később a férfi elismert.

Az ügyész­ség a kisebb tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már koráb­ban is bün­te­tett vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.