Főoldal » Hírek » Autójukra leadott lövések hatására álltak csak meg az embercsempészek – letartóztatásukat indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két ukrán, illet­ve két román fér­fi­nak, aki­ket a nyo­mo­zó ható­ság azzal gya­nú­sít, hogy ember­csem­pé­szés­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két ukrán gya­nú­sí­tott múlt szom­bat haj­nal­ban Ruzsa kül­te­rü­le­tén egy magyar for­gal­mi rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett. Egy hon­véd járőr iga­zol­tat­ni akar­ta őket, azon­ban jel­zé­se elle­né­re tovább haj­tot­tak, ezért a járőr a jár­mű­re több lövést is leadott. Az elkö­ve­tők ezután mégis meg­áll­tak, majd a jár­mű­ből mene­kül­ve átszáll­tak egy másik gép­ko­csi­ba, mellyel román tár­sa­ik elő­fu­tó­ként, az ille­gá­lis tevé­keny­sé­gük biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben a hely­szí­nen tar­tóz­kod­tak. A nyo­mo­zó ható­ság mene­kü­lé­sük elle­né­re rövid időn belül elfog­ta a négy elkö­ve­tőt, aki­ket elő­ál­lí­tott, majd őri­zet­be vett.

Az intéz­ke­dés során az ember­csem­pész jár­mű­ből 7, magát szír állam­pol­gár­nak valló utas került elő, akik koráb­ban isme­ret­len sze­mély segít­sé­gé­vel, meg nem enge­dett módon lép­ték át a szerb-magyar ország­ha­tárt. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták, és ezzel az őket szál­lí­tó gya­nú­sí­tot­tak is tisz­tá­ban voltak.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés ténye illet­ve veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel tar­tan­dó ülé­se­ken fog dönteni.