Főoldal » Hírek » Autókban tett kárt az ittas gyalogos - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki itta­san haza­fe­lé sétál­va több sze­mély­gép­ko­csi­ban is kárt tett.

A vád­lott egy decem­be­ri éjsza­kán itta­san gya­lo­golt haza­fe­lé, ami­kor min­den előz­mény nél­kül ráütött, majd bele­rú­gott az úttes­ten éppen par­kol­ni szán­dé­ko­zó jár­mű­ve­ze­tő autó­já­nak ajta­já­ba. Az autón kar­co­ló­dás és hor­pa­dás keletkezett.

Kis­vár­tat­va a tovább hala­dó férfi egy másik autó jobb hátsó ajta­já­nak üve­gé­be rúgott, ezt köve­tő­en két sze­mély­gép­ko­csi vissza­pil­lan­tó tük­rét is lerúgta.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben – figye­lem­mel arra, hogy a sér­tet­tek­nek oko­zott össze­sen 133.721 forin­tos kárt meg­té­rí­tet­te – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és a nyo­mo­zás során fel­me­rült 122.421 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét indítványozta.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.