Főoldal » Hírek » Autókereskedőkkel szemben indított pereket az ügyészség - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A fogyasz­tók védel­me érde­ké­ben foly­ta­tott tevé­keny­sé­ge köré­ben a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség új gép­jár­mű­vek meg­ren­de­lé­sé­hez (meg­vá­sár­lá­sá­hoz) rend­sze­re­sí­tett szer­ző­dé­se­ket vizs­gált meg, melyek­ben tisz­tes­ség­te­len fel­té­te­le­ket talált, külö­nö­sen a gép­jár­mű­vek árá­nak módo­sít­ha­tó­sá­gá­val kap­cso­la­to­san. Az ügyész­ség a Pest vár­me­gyei autó­ke­res­ke­dő vál­lal­ko­zá­sok­kal szem­ben pere­ket indí­tott a kifo­gá­solt szer­ző­dé­si fel­té­te­lek meg­sem­mi­sí­té­se érdekében.

A gép­jár­mű vásár­lá­sa, külö­nö­sen, ha új gép­jár­mű­ről van szó, jelen­tős dön­tés. A gép­ko­csi kivá­lasz­tá­sa során az ár az egyik leg­fon­to­sabb ténye­ző. Az új gép­jár­mű olyan sajá­tos ter­mék, amely­nek az árát – a piaci körül­mé­nyek vál­to­zá­sa miatt – nem lehet­sé­ges min­dig előre tel­je­sen pon­to­san rög­zí­te­ni. Ennek követ­kez­té­ben a gép­jár­mű meg­ren­de­lé­se után az ár meg­vál­toz­hat, emel­ked­het. Ez nem jelent­he­ti azon­ban azt, hogy az áremel­ke­dés indo­ka és mér­té­ke előre ne lehes­sen átlát­ha­tó. A jog ugyan­is meg­kö­ve­te­li, hogy az árvál­toz­ta­tás fel­té­te­le­it a szer­ző­dés előre és pon­to­san rög­zít­se. Ezál­tal még a szer­ző­dés meg­kö­té­se előtt lehet­sé­ges a fogyasz­tó­nak fel­mér­ni azt, hogy egy eset­le­ges áremel­ke­dés­re milyen körül­mé­nyek meg­vál­to­zá­sa ese­tén és milyen mér­ték­ben szá­mít­hat, továb­bá az eme­lés mér­té­ke meg­fe­le­lő­sé­gét is ellen­őriz­ni tudja. Ezen felül tör­vé­nyi elő­írás az, hogy bár­mi­lyen áremel­ke­dés ese­tén a fogyasz­tó hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mény nél­kül fel­mond­has­sa a szerződést.

Az ügyész­ség által meg­vizs­gált új gép­jár­mű­vek érté­ke­sí­té­sé­hez előre, a fogyasz­tók köz­re­mű­kö­dé­se nél­kül elké­szí­tett szer­ző­dés­ter­ve­ze­te­ket (blan­ket­tá­kat) hasz­nál­tak a gép­jár­mű kereskedők.

Az ügyész­ség ezek­ben azt kifo­gá­sol­ta, hogy a szer­ző­dé­si blan­ket­ták egyes pont­jai lehe­tő­vé tet­ték a gép­jár­mű keres­ke­dők­nek, hogy a szer­ző­dés meg­kö­té­sét köve­tő­en egy­ol­da­lú­an meg­emel­hes­sék a vétel­árat, még­pe­dig úgy, hogy a fogyasz­tó a szer­ző­dés alap­ján ennek fel­té­te­le­it és lehet­sé­ges mér­té­két sem lát­hat­ta előre, ezért utó­lag sem tudta ellen­őriz­ni az eme­lés szerződésszerűségét.

Az ügyész­ség kifo­gá­sol­ta azt is, hogy a szer­ző­dé­sek ugyan tar­tal­maz­tak fel­mon­dá­si jogot a fogyasz­tók szá­má­ra, azon­ban annak fel­té­te­lei olyan jogi nyel­ve­zet­tel vol­tak meg­fo­gal­maz­va, hogy azok az átla­gos fogyasz­tó szá­má­ra nem vol­tak érthetőek.

Az egyik szer­ző­dés­b­lan­ket­tá­ban elő­for­dult az a szer­ző­dé­ses fel­té­tel is, hogy ha a gyár­tó cég késik a gép­jár­mű átadá­sá­val (4 vagy 8 hetet), akkor az autó­ke­res­ke­dő vál­lal­ko­zás jogo­sult saját maga szá­má­ra pót­ha­tár­időt kitűz­ni a jármű átadá­sá­ra, még­pe­dig idő­be­li kor­lát nél­kül. Abban az eset­ben viszont, ha a fogyasz­tó 8 mun­ka­na­pon túl fize­té­si kése­de­lem­be esne, akkor a vál­lal­ko­zás jogo­sult rög­tön az elál­lás­ra és köt­bér­kö­ve­te­lés érvé­nye­sí­té­sé­re. Ezzel az autó­ke­res­ke­dő egyen­lőt­len fel­té­te­le­ket terem­tett a fogyasz­tó hátrányára.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség a fenti tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa iránt az azo­kat alkal­ma­zó autó­ke­res­ke­dők­kel szem­ben pere­ket indí­tott a Buda­pest Kör­nyé­ki Törvényszéken.

Az ügyész­ség által indít­ha­tó köz­ér­de­kű perek jog­kö­vet­kez­mé­nye az, hogy a bíró­ság jog­erős íté­le­té­ben – amennyi­ben oszt­ja az ügyé­szi kere­set­ben fog­lal­ta­kat – meg­ál­la­pít­ja a tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét. A köz­ér­de­kű per­ben hozott íté­let hatá­lya – az érin­tet­tek min­den egyéb jog­cse­lek­mé­nye nél­kül – a tör­vény ere­jé­nél fogva kihat min­den, a vál­lal­ko­zás­sal szer­ző­dő ter­mé­sze­tes sze­mély­re, tehát min­den olyan egye­di szer­ző­dés­re, amely­ben a tisz­tes­ség­te­len kikö­tés meg­ta­lál­ha­tó. A tör­vény sze­rint az ilyen szer­ző­dé­si ren­del­ke­zés­re jogo­sult­sá­got ala­pí­ta­ni és annak alap­ján tel­je­sí­té­sét köve­tel­ni nem lehet.