Főoldal » Archív » Autópályán állították meg az embercsempészt - letartóztatásba került

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­hoz annak a har­minc­egy éves szír állam­pol­gár­sá­gú, de német­or­szá­gi lak­cím­mel, illet­ve tar­tóz­ko­dá­si okmá­nyok­kal ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki egy Bécs­ben bérelt kis­busszal hat, magát szír szár­ma­zá­sú­nak valló fér­fit szál­lí­tott az M6 autó­pá­lyán Buda­pest irányába.

A gyanú sze­rint a hat utas az Euró­pai Unió orszá­ga­i­ba való belé­pés­re, illet­ve tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sí­tó okmánnyal nem ren­del­ke­zik, Magyar­or­szá­gon ille­gá­li­san tar­tóz­kod­nak. Ők a nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel, több orszá­gon keresz­tül jutot­tak Magyar­or­szág­ra, majd már az ország terü­le­tén, a szerb-magyar határ köze­lé­ben vette fel őket az oda érke­ző gya­nú­sí­tott a kis­busszal, ami­vel Auszt­ri­á­ba szál­lí­tot­ta volna őket. Iga­zol­ta­tá­suk­ra az autó­pá­lya Tolna megyei sza­ka­szán került sor.

Elfo­gá­sa után a sofőrt a nyo­mo­zó ható­ság állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gyanúsítottként.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott ese­té­ben a letar­tóz­ta­tás álta­lá­nos okai mel­lett annak külö­nös okai is fenn­áll­nak, így első­sor­ban szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye, illet­ve az eset­le­ge­sen isme­ret­le­nül maradt tár­sa­i­val tör­té­nő kap­cso­lat­fel­vé­tel útján a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye. A gya­nú­sí­tás­ban közölt bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya kiemel­ke­dő, két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyát elfo­gad­va 2020. janu­ár 20. nap­ján egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A nyo­mo­zás a továb­bi­ak­ban e kény­szer­in­téz­ke­dés mel­lett folyik.